ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

154. Biotoopnetwerk Rijn

Voorwoord

Met het ICBR-programma Rijn 2020 wordt onder andere gestreefd naar de verbetering van het ecosysteem Rijn en het herstellen van het biotoopnetwerk.

Het rapport inzake het Biotoopnetwerk Rijn en de bijbehorende ICBR-Atlas (schaal van 1:100.000) voor 35 deeltrajecten van de Rijn - van het Bodenmeer tot de Noordzee - vormt een nieuwe mijlpaal voor het verdere ecologische herstel van het Rijnsysteem.

Op basis van gedefinieerde groepen van biotooptypes wordt voor de 35 deeltrajecten van het gehele Rijndal de werkelijke toestand, de ontwikkelingsbehoefte (gewenste toestand) en de daaruit afgeleide te ondernemen acties per biotooptype beschreven en in de Rijnatlas weergegeven. Daarop aansluitend wordt het biotoopnetwerk voor de Rijn als geheel geanalyseerd.

Deze analyse heeft geresulteerd in ICBR-aanbevelingen voor de ontwikkeling van een duurzaam biotoopnetwerk aan de Rijn, een netwerk dat dient te worden gerealiseerd teneinde de ontwikkeling van duurzame populaties van relevante organismen onder de gegeven ruimtelijke randvoorwaarden te stimuleren.

De combinatie van het rapport en de atlas vormt een goede basis voor de desbetreffende planning en beoordelingsmethodes in de Rijnoeverstaten, aangezien de ontwikkelingsdoelstellingen en zwaartepunten voor te nemen maatregelen zijn gedefinieerd. Nu is het tijd om de noodzakelijke maatregelen in de praktijk te brengen. Dit is een taak voor de landen, elk op hun eigen grondgebied.

Daarnaast zijn er veel raakvlakken tussen ecologisch herstel, de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water en de beschermingsmaatregelen tegen overstromingen. Hiervan dient gebruik te worden gemaakt om de Rijn en zijn uiterwaarden weer tot een meer intact leefgebied te maken voor zowel de mens als de flora en fauna.