ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

161. Rijnstoffenlijst 2007

1. Inleiding

In het programma voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn, kortweg programma "Rijn 2020", paragraaf "Aanpak en maatregelen"; in hoofdstuk 2.3 (Verbetering van de waterkwaliteit), punt 3, staat: "Het actualiseren van de lijst met voor de Rijn relevante stoffen en van de kwaliteitsdoelstellingen (Zielvorgaben) conform het allerlaatste kennisniveau en rekening houdend met de kwaliteitsdoelstellingen voor de prioritaire en prioritair gevaarlijke stoffen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000/60/EG) en de prioritaire stoffen van OSPAR."

In het hiernavolgende wordt beschreven hoe deze actualisering van de beschikbare Rijnstoffenlijst uit het werkprogramma 2000-2005 is uitgevoerd.

2. Ontwikkelingen

De bestaande Rijnstoffenlijst uit 2000 was onderdeel van het werkprogramma tot 2005 behorend bij het programma "Rijn 2020". De uitvoering van "Rijn 2020" is goedgekeurd tijdens de Rijministersconferentie in januari 2001 te Straatsburg. Het programma lag aan de basis van de zogenaamde vroegere "prioritaire lijst van het Rijnactieprogramma", het uitgangspunt voor de werkzaamheden van de ICBR in de periode 1987-2000.

Het van kracht worden van de KRW op 22 december 2000 heeft een stempel gedrukt op de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar. Zo is eind 2001 de lijst van prioritaire (gevaarlijke) stoffen (bijlage X KRW) vastgesteld. Met de KRW werd het begrip "prioritaire (gevaarlijke) stoffen" gekoppeld aan bijlage X KRW.