ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Hoogwaterveiligheid en natuurlijke herinrichting in het Rijnstroomgebied

17 september 2018, Koblenz

Het doel van de workshop was het aanwijzen van knelpunten in de uitvoering van maatregelen en de oorzaken daarvan, maar ook het beschrijven van succesfactoren voor integrale maatregelen voor hoogwaterveiligheid en ecologisch herstel in het internationale Rijnstroomgebied.

Dergelijke maatregelen passen in de integrale benadering van het ICBR-programma Rijn 2020. Daarnaast is ook in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Richtlijn over overstromingsrisico's (ROR) bepaald dat er onderlinge coördinatie en uitwisseling dient plaats te vinden, teneinde maatregelen op een efficiëntere manier uit te voeren en synergie-effecten tussen hoogwaterveiligheids- en milieudoelen te benutten.

De knelpunten, problemen en uitdagingen zijn voorgesteld aan de hand van casestudies voor de hoofdstroom of de zijrivieren van de Rijn. Uitwisseling van ervaringen en wederzijdse hulp bij de zoektocht naar/identificatie van sleutelfactoren voor succesvolle oplossingen stonden daarbij centraal.

De inzichten uit de workshop zijn nuttige elementen voor de verdere werkzaamheden die de ICBR-werkgroepen “Ecologie” (WG B) en “Hoog- en Laagwater” (WG H) zullen ondernemen voor de gecoördineerde implementatie van de KRW en de ROR en voor de ontwikkeling van de opvolger van het programma Rijn 2020.

Deze door de werkgroepen B en H gezamenlijk georganiseerde workshop is bijgewoond door ongeveer dertig deelnemers uit zes landen in het Rijnstroomgebied, waaronder vertegenwoordigers van overheden en ngo's die zich bezighouden met hoogwaterveiligheid en milieubescherming.

Programma

Achtergronddocument

Presentaties

Resultaten van de workshop (ICBR rapport nummer 260)