ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

ICBR stelt prioriteiten tot 2027 vast en faciliteert het in kaart brengen van de biodiversiteit aan de Rijn

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft tijdens de Plenaire Vergadering op 7 juli 2022 in Brussel haar prioriteiten tot 2027 voorgesteld. Daarnaast is er onlangs een rapport en een atlas gepubliceerd waarin een overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling van de habitats en de biodiversiteit aan de Rijn.

Na 2020 en 2021, toen er als gevolg van de pandemie videoconferenties moesten worden georganiseerd, heeft de Plenaire Vergadering van de ICBR op 7 juli 2022 voor het eerst weer als fysieke bijeenkomst plaatsgevonden. Dit keer in Brussel op uitnodiging van de Europese Unie, die op dit moment het voorzitterschap van de ICBR bekleedt.

Prioritaire taken tot 2027

In het programma Rijn 2040, dat in 2020 tijdens de ministersconferentie in Amsterdam is vastgesteld, zijn ambitieuze doelen voor het waterbeheer vastgelegd. De gezamenlijke visie van de ICBR is een duurzaam beheerd en klimaatbestendig Rijnstroomgebied voor 2040.

In het kader van de Plenaire Vergadering heeft de ICBR uiteengezet welke taken er voor 2027 moeten worden uitgevoerd om de waterverontreiniging verder te verminderen, de soortendiversiteit te vergroten en hoog- en laagwater beter de baas te kunnen, in een logica van doeltreffende klimaatadaptatie. Het nieuwe organigram en de mandaten op de website van de ICBR geven een overzicht van de opdrachten van de werk- en expertgroepen.

Een van de speerpunten is de actualisering van de klimaatadaptatiestrategie uit 2015 voor 2025. In 2024 zal er onder andere een grote interdisciplinaire workshop worden gehouden om de beste beschikbare expertise te bundelen.

Voor 2025 zullen er locaties voor nieuwe hoogwaterretentiegebieden worden aangewezen aan de Rijn en zijn grootste zijrivieren. En mede als reactie op de overstromingen van juli 2021, die enkele zijrivieren van de Rijn hebben getroffen, zal er in 2023 een workshop over flash floods worden georganiseerd.

 

Uittreksel uit de biotoopatlas

Nieuwe kennis over biotopen aan de Rijn

In het kader van de Plenaire Vergadering is ook nieuwe informatie gepubliceerd over de met elkaar verbonden leefgebieden voor fauna en flora aan de Rijn, het zogenaamde biotoopnetwerk. In ICBR-rapport 284 en de biotoopatlas, die sinds juli 2022 openbaar toegankelijk zijn, wordt een waardevol overzicht gegeven van de toestand, de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen in de kenmerkende biotopen aan de Rijn.

De ICBR houdt zich al meer dan twintig jaar bezig met het biotoopnetwerk aan de Rijn. Wat nieuw is, is dat de biotopen nu overwegend aan de hand van satellietgegevens in kaart zijn gebracht. Ze staan in de vorm van een interactieve onlinekaartservice ter beschikking van het geïnteresseerde publiek. Door het gebruik van satellietgegevens is het mogelijk om de ontwikkeling van de biotopen in de toekomst regelmatiger en met een hoge ruimtelijke resolutie gebiedsdekkend te volgen. Dit zal van cruciaal belang zijn om alle partijen binnen de ICBR in staat te stellen om zo doeltreffend mogelijke maatregelen voor het herstel van de biodiversiteit te ontwikkelen. De methode kan in principe ook in andere stroomgebieden worden gebruikt.

Met vragen kunt u terecht bij

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)
Marc Daniel Heintz
marcdaniel.heintz(at)iksr.de

De ICBR in het kort

In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en de Europese Unie al meer dan zeventig jaar samen op basis van een volkenrechtelijke overeenkomst om de verschillende gebruiksfuncties en de bescherming van de rivier met elkaar in overeenstemming te brengen. In het kader van de tenuitvoerlegging van de Europese richtlijnen is de grensoverschrijdende samenwerking uitgebreid met Oostenrijk, Liechtenstein, Italië en Wallonië.

De huidige voorzitter is Veronica Manfredi van de Europese Commissie. Een internationaal bezet secretariaat dat is gevestigd in Koblenz (Duitsland) staat haar en de overleggroepen van de ICBR terzijde.

Zie ook www.iksr.org en https://twitter.com/ICPRhine.