ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

234. Stofgegevensblad koper

De ICBR heeft besloten om voor de lijst van Rijnrelevante stoffen milieukwaliteitsnormen voor de Rijn (Rijn-MKN's) af te leiden overeenkomstig de bepalingen in de Kaderrichtlijn Water (KRW), bijlage V, lid 1.2.6.

Deze Rijn-MKN's dienen zoveel mogelijk te zijn gebaseerd op de bestaande doelstellingen van de ICBR.

In het onderhavige document, dat een aanvulling is op ICBR-rapport 164, wordt de milieukwaliteitsnorm (Rijn-MKN) voor de Rijnrelevante stof koper voorgesteld. De milieukwaliteitsnormen voor de Rijn zijn juridisch niet bindend.