ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

233. Emissie-inventarisatie in het Rijnstroomgebied 2010

Ten behoeve van het programma “Rijn 2020” en het tweede stroomgebiedbeheerplan (SGBP) Rijn 2015 zijn de relevante stoffen voor het internationaal Rijndistrict vastgesteld. Voor deze stoffen is de onderhavige emissie-inventarisatie uitgevoerd, die betrekking heeft op het jaar 2010. Een nadere analyse van de emissieroutes was alleen mogelijk voor totaal-N en de metalen, omdat hiervoor kwantitatieve gegevens over puntbronnen en diffuse bronnen beschikbaar waren.

De inventarisatie bevat ook een vergelijking met vroegere inventarisaties, met name de emissie-inventarisatie van prioritaire stoffen over 2000 (ICBR-rapport 134) die het eindrapport vormde van het “Rijnactieprogramma” met betrekking tot emissies van prioritaire stoffen.