ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

174. Analyse van de kennis over de veranderingen die zich tot dusver hebben voorgedaan in het klimaat en over de gevolgen van de klimaatverandering voor de waterhuishouding in het stroomgebied van de Rijn- literatuurevaluatie -

Aangezien de verandering van klimaatparameters de hydrologische processen en de waterhuishouding beïnvloedt, heeft de Rijnministersconferentie de ICBR opgedragen een studie op te stellen naar scenario’s voor het afvoerregime van de Rijn.

De ICBR heeft daarom in 2008 een expertgroep KLIMA ingesteld die direct met haar werkzaamheden is begonnen en in een eerste stap een literatuurevaluatie in opdracht heeft gegeven met de titel <link file:3025 _blank download den einer>“Analyse van de stand van de kennis over de veranderingen die zich tot dusver hebben voorgedaan in het klimaat en over de gevolgen van de klimaatverandering voor de waterhuishouding in het Rijnstroomgebied“.   De resultaten worden in het rapport gepresenteerd en vormen een belangrijke bouwsteen voor de verdere werkzaamheden. Uit de onderzoeken naar de gemeten luchttemperatuur kunnen nu al conclusies worden getrokken voor het Rijnstroomgebied. De afgelopen honderd jaar is de luchttemperatuur in de winter sterk gestegen, in de zomer is de stijging daarentegen minder markant. Over het jaar genomen vloeit daaruit voor het Rijnstroomgebied een berekende temperatuurstijging voort van ca. +0,5°C tot +1,2°C. Als gevolg van de temperatuurstijging, de neerslagtoename en de verminderde capaciteit voor de berging van sneeuw in de winter wordt er, vergeleken met de waarden uit het verleden, in het hele Rijnstroomgebied een toename vastgesteld in de over de maand gemiddelde afvoerwaarden in het winterhalfjaar. Daarbij neemt ook de maximale afvoer in de winter toe. Er vindt een verschuiving van de afvoer plaats van de zomermaanden naar de wintermaanden; de gemiddelde jaarafvoer blijft constant.

De lopende werkzaamheden hebben betrekking op de ondersteuning en begeleiding van de opzet van een studie naar scenario’s met betrouwbare resultaten voor het afvoerregime van de Rijn. In een verdere stap zullen er binnen de ICBR op basis van deze resultaten adaptatiestrategieën worden uitgewerkt.