ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

168. Syntheserapport over de kwaliteitselementen fytoplankton, macrofyten/ fytobenthos, macrozoöbenthos, vissen

Biologische beoordeling van de hoofdstroom van de Rijn in 2006/2007

De hoofdstroom van de Rijn is de afgelopen jaren onderworpen aan uitvoerig biologisch onderzoek.

De goede kwaliteit die het Rijnwater inmiddels heeft bereikt en de reeds uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de passeerbaarheid en ter verhoging van de structuurrijkdom hebben de levensgemeenschappen in de hoofdstroom van de Rijn doen opleven: veel soorten zijn teruggekeerd en bij de vissen is het soortenspectrum nagenoeg volledig. In de loop van de Rijn neemt de concentratie van bepaalde (vermestende) stoffen echter duidelijk toe en bovendien is er een gebrek aan gevarieerde leefgebieden, waardoor veel soorten die vroeger typisch waren nu ontbreken of slechts in zeer lage aantallen of alleen lokaal worden aangetroffen.

Na de grote successen van de sanering van de rivier en de verbetering van de waterkwaliteit moeten de wateren in de toekomst weer natuurlijker worden ingericht en passeerbaar worden gemaakt, zodat de aquatische levensgemeenschappen zich verder kunnen herstellen.