ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

164. Afleiding van milieukwaliteitsnormen voor Rijnrelevante stoffen

Het Coördineringscomité Rijn heeft besloten om voor de lijst van Rijnrelevante Stoffen milieukwaliteitsnormen voor de Rijn (Rijn-MKN’s) af te leiden overeenkomstig de bepalingen in de Kaderrichtlijn Water (KRW), bijlage V, lid 1.2.6.

 

Deze Rijn-MKN’s dienen zoveel mogelijk te zijn gebaseerd op de bestaande doelstellingen van de ICBR.

  

In het onderhavige document worden milieukwaliteitsnormen (Rijn-MKN’s) voor de Rijnrelevante stoffen voorgesteld. Deze voorstellen voor milieukwaliteitsnormen voor de Rijn zijn juridisch niet bindend. Ze hebben dezelfde status als de ICBR-doelstellingen.