ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

155. Atlas biotoopnetwerk Rijn

Voorwoord atlas

Het ICBR-programma Rijn 2020 streeft naar een duurzame ontwikkeling van de Rijn en heeft o.a. ten doel het ecosysteem van de Rijn te verbeteren en het biotoopnetwerk langs de Rijn te herstellen.

De ICBR-atlas van het biotoopnetwerk langs de Rijn geeft op een schaal van 1:100.000 de stand van zaken van het biotoopnetwerk in het Rijndal weer, vanaf het Bodenmeer tot de monding in de Noordzee.

Voor in totaal 35 deeltrajecten van de Rijn worden aan de hand van gedefinieerde biotooptypes de huidige toestand, de ontwikkelingsbehoefte (de gewenste toestand) en de hieruit voortvloeiende acties per biotooptype gepresenteerd.

De atlas hoort bij het ICBR-rapport Biotoopnetwerk langs de Rijn. Het rapport beschrijft o.a. de gevolgde werkwijze bij de totstandbrenging van de kaarten en bevat uitgebreide beschrijvingen van de afzonderlijke deeltrajecten (huidige toestand, ontwikkelingsdoelen en mogelijke acties). Bovendien is in het rapport het biotoopnetwerk voor de gehele Rijn geanalyseerd.

Op basis van deze analyse zijn ICBR-aanbevelingen geformuleerd, gericht op de ontwikkeling van een duurzaam biotoopnetwerk langs de Rijn. De uitvoering van deze aanbevelingen is noodzakelijk voor de ontwikkeling van zich zelf instandhoudende populaties van kenmerkende organismen onder de gegeven ruimtelijke omstandigheden.

De combinatie van het rapport de en atlas vormt een goede basis voor de desbetreffende planning en beoordelingsmethodes in de Rijnoeverstaten. Hiermee is weer een stap gezet op weg naar een steeds natuurlijker functionerend ecosysteem Rijn, waarin de mens, de gebruiksfuncties van het water en de rivier op duurzame wijze met elkaar zijn verbonden.