ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

147. Ontwikkelen van een (trajet-) typologie voor de natuurlijke Rijn

1. Reden en doelstelling

In het kader van de implementatie van de EU Kaderrichtlijn Water (hierna: KRW) vormen typologieën en referentiekaders essentiële voorwaarden voor het beoordelen van wateren en het uitvoeren van het stroomgebiedsmanagement. Over het algemeen zijn tot nog toe met name de watertypologieën voor kleine en middelgrote wateren uitgewerkt. Het definiëren van typologieën en referentievoorwaarden voor grote rivieren, zoals bijv. de Rijn, is tot nog toe echter nauwelijks aan de orde geweest. Aangezien het hierbij echter meestal grensoverschrijdende wateren betreft, is het in een vroegtijdig stadium afstemmen van internationale typologieën, rekening houdend met desbetreffende nationale initiatieven, van groot belang.

Op initiatief van het Coördineringscomité Rijn en de groep van deskundigen “Typologie en referentievoorwaarden" van de WG B “Ecologie" van de ICBR werd op 14 mei 2003 middels een workshop “Typologie van de hoofdtak Rijn“ ten behoeve van het op korte termijn realiseren van deze doelstelling eerst de bij deskundigen in alle Rijnoeverstaten aanwezige kennis alsmede de nationale typologische aanzetten geïnventariseerd. Overeengekomen werd dat, naar aanleiding van de workshop, een voorstel zou worden uitgewerkt voor het opstellen van trajectgerelateerde typologische systemen voor de natuurlijke Rijn alsmede voor het vastleggen van referentievoorwaarden. Ter ondersteuning van de groep van deskundigen hebben de ICBR en de Voorbereidingsgroep het Umweltbüro Essen (Essen, Duitsland) als externe deskundige opdracht gegeven deze taken uit te voeren.