ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Workshop: Hydromorfologische maatregelen aan de Rijn: best practice?

24/25 april 2008, CCR, Straatsburg
Op weg naar een evenwicht tussen waterecologie en scheepvaart

Uit de balans van de uitvoering van het ICBR-programma “Rijn 2020” in 2005 is naar voren gekomen dat de doelstelling “vergroting van de structuurrijkdom aan de hoofdstroom van de Rijn” niet werd gehaald. De verbetering van de hydromorfologie is ook een van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De Rijn en alle grotere zijrivieren zijn conform de KRW aangewezen als sterk veranderde waterlichamen, d.w.z. dat hier het goede ecologische potentieel moet worden bereikt. Omdat deze wateren tevens belangrijke waterwegen zijn, moet er nauw worden samengewerkt met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de waterwegen.

De vraag die zich stelt is hoe “best practice“-maatregelen voor hydromorfologie, onderhoud van waterwegen en waterbouwkunde er vanuit het oogpunt van de scheepvaart en de waterecologie moeten uitzien? Met deze workshop is de weg ingeslagen naar een constructief evenwicht tussen de belangen van de waterecologie en de scheepvaart.

Aan de hand van presentaties over de noodzakelijke voorwaarden op de twee bovengenoemde gebieden, en op basis van discussies in kleine groepen zijn er ICBR/CCR-aanbevelingen opgesteld voor “best practice“-maatregelen. Tijdens de workshop werd de nadruk gelegd op concrete praktische voorbeelden, bijv. het aanleggen van milieuvriendelijke oevers. De workshop had tot doel het wederzijdse probleembewustzijn te versterken, teneinde het in de EG-Kaderrichtlijn Water vereiste evenwicht tussen gebruiksfuncties en bescherming een stap vooruit te brengen. De workshop werd getolkt in het Nederlands, Frans en Duits.

De doelgroep bestond uit deskundigen van diensten voor scheepvaart, water- en natuurbescherming van de staten in het Rijnstroomgebied (vooral personen die belast zijn met waterbouwkundige maatregelen aan waterwegen en het onderhoud van de wateren op lokaal niveau), geïnteresseerde vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties, vertegenwoordigers van andere riviercommissies (beschermings- en scheepvaartcommissies).