ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Vistrap Gambsheim aan de Duits-Franse Bovenrijn officieel geopend op 22 juni 2006

Vistrap Gambsheim aan de Duits-Franse Bovenrijn officieel geopend op 22 juni 2006

 
Metz, 21 juni 2006
In het programma "Rijn 2020 – Zalm 2020" van de ICBR is een tweede mijlpaal gezet. Zalmen kunnen nu via de vistrap Gambsheim stroomopwaarts trekken in de rivier de Kinzig. Nadat in 2000 de vistrap Iffezheim in gebruik werd genomen, vormt deze opening voor de zalmen een volgende belangrijke sprong voorwaarts op weg naar Bazel. De inspanningen om de vispasseerbaarheid van de Duits-Franse Bovenrijn te herstellen, worden dus voortgezet.
In Metz (Frankrijk) komen vandaag hoge vertegenwoordigers van autoriteiten bijeen die bevoegd zijn voor het waterbeheer van de Rijnoeverstaten. Zij leggen verdere stappen in hun toekomstige samenwerking vast.
De Franse regering, vertegenwoordigd door Pierre-René Lemas, coördinerend prefect van het stroomgebied Rijn-Maas en Pascal Berteaud, Frans waterdirecteur in het ministerie voor Ecologie en Duurzame Ontwikkeling, heeft de waterdirecteuren van alle staten in het stroomgebied van de Rijn uitgenodigd in het hart van Lotharingen, in Metz, voor de eerste gemeenschappelijke vergadering van het Coördineringscomité Rijn en de Plenaire Vergadering van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR).
De Franse waterdirecteur en de Duitse voorzitter van de ICBR, Fritz Holzwarth, ministerie van Milieuzaken Bonn, bekleden samen het voorzitterschap van deze vergadering. Centraal in de besprekingen staat de planning van de toekomstige internationale samenwerking voor de bescherming van de Rijn.
Daarmee wordt duidelijk dat de samenwerking tussen de verdragsstaten van de ICBR (5 staten en de EU) en het Coördineringscomité Rijn met 9 staten verder wordt geïntensiveerd. Centraal staan de volgende activiteiten:
 
1. Tegen eind 2009 moet het in de Kaderrichtlijn Water vereiste gecoördineerde beheersplan voor het 200.000 km² grote stroomgebied van de Rijn, dat zich uitstrekt over negen staten, zijn afgerond. Het programma "Rijn 2020" van de ICBR dat in januari 2001 werd goedgekeurd tijdens de Rijn-Ministersconferentie in Straatsburg bevat grotendeels gelijkaardige doelstellingen, waarbij de hoogwaterproblematiek apart wordt behandeld in een actieplan.
 
2. Dankzij veelvuldige saneringsmaatregelen, met name dankzij het Rijnactieprogramma dat na het ongeval in de Sandozfabriek in 1987 werd opgestart, is de waterkwaliteit van de Rijn en veel zijrivieren vandaag de dag duidelijk verbeterd. De problemen zijn echter nog niet helemaal van de baan, vooral diffuus geloosde stoffen zoals nitraat en microverontreinigingen afkomstig van waterzuiveringsinstallaties en landbouw zorgen voor ongerustheid.
 
3. Tegenwoordig worden hogere eisen op de voorgrond gesteld voor wat betreft de structuur van de oever en de bedding en de ecologische functies van de wateren. Zo kan gelukkig worden vastgesteld dat sinds de inbedrijfstelling in april 2006 van de tweede grote vistrap aan de Duits-Franse Bovenrijn bij de stuw van Gambsheim de stroomopwaartse vismigratie thans mogelijk is tot aan de stuw van Straatsburg.
 
4. Als gevolg van de nieuwe eisen die worden gesteld aan betere inlichting van alle partijen en het publiek is het onontbeerlijk het contact met de verschillende watergebruikers, zoals bv. landbouw, industrie en gemeentes, maar ook scheepvaart, waterkrachtcentrales en hoogwaterbescherming over de grenzen heen te intensiveren. Ook gebruikers- en milieubeschermingsorganisaties die actief zijn op nationaal en internationaal niveau nemen deel aan deze vergadering.
 
5. Gepland voor eind 2006 is de optimalisering van de chemische en biologische monitoring voor de hoofdstroom Rijn en alle belangrijke zijrivieren, alsmede voor de grondwaterkwaliteit op grond van de nieuwe verplichting tot monitoring conform Kaderrichtlijn water. De inventarisatie voor het internationale stroomgebied, die in 2005 werd afgerond, heeft de belangrijkste problemen waarvoor langs de Rijn oplossingen moeten worden gezocht aan het licht gebracht. Daarop volgt nu de coördinatie van de nationale maatregelenprogramma´s waarmee de ambitieuze doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water moeten worden gehaald: tegen 2015 dienen in principe alle Europese wateren, inclusief grondwater, dus ook de wateren in het internationale Rijndistrict, een goede toestand te hebben bereikt.
 
6. Voor 2007 is een Rijnministersconferentie gepland, naar aanleiding waarvan op basis van de evaluatie van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water en het programma Rijn 2020 consequenties moeten worden getrokken.
 
7. Het Coördineringscomité Rijn en de Plenaire Vergadering van de ICBR hebben de bovengenoemde onderwerpen tijdens hun vergadering uitvoerig besproken en daarmee de richting bepaald voor de toekomstige werkzaamheden.
 
 
Adres van de vergaderlocatie: Arsenal in Metz, Avenue Ney, Frankrijk.
 
Verdere informatie
Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)
Mevrouw dr. Anne Schulte-Wülwer-Leidig
Postbus 200 253
56002 Koblenz
Duitsland
Tel. +49-(0)261-94252-19
Fax +49-(0)261-94252-52
Mobiel +49-171-322 65 82