ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Rijn zonder grenzen - Hoe wordt in het Rijngebied met zijn negen staten samengewerkt? Bregenz, 07 juli 2005

Bregenz, 07 juli 2005

Vandaag komen in Bregenz hoge vertegenwoordigers van autoriteiten bijeen die voor het waterbeheer van de Rijnoeverstaten verantwoordelijk zijn. Zij leggen de verdere stappen voor hun toekomstige samenwerking vast. In dit verband presenteren zij aan het publiek de nieuwe brochure “Rijn zonder grenzen“. Hierin is de kwaliteit van de wateren in het stroomgebied van de Rijnsamengevat.

De Oostenrijkse regering heeft de waterdirecteuren van bovenvermelde staten in het stroomgebied van de Rijn naar Bregenz uitgenodigd voor de 12e bijeenkomst van het Coördineringscomité Rijn. De 71e Plenaire Vergadering van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) zal eveneens voor de eerste keer op 7 juli 2005 in deze mooie stad aan het Bodenmeer plaatsvinden. Het centrale punt van deze bijeenkomsten zal de planning van de toekomstige werkzaamheden zijn, d.w.z. de volgende stappen worden vastgelegd om voor 2009 een gecoördineerd beheersplan voor een Rijnstroomgebied van 200.000 km² op te stellen.

De waterdirecteuren presenteren de brochure “Rijn zonder grenzen – inventarisatie 2004 in het stroomgebiedsdistrict Rijn” aan het publiek. Zij beschrijft de actuele kwaliteit van de wateren en brengt de ambitieuze doelstellingen duidelijk naar voren die voor alle wateren tot 2015 bereikt moeten worden. De resultaten maken duidelijk dat de waterkwaliteit van de Rijn en zijn zijwateren aanzienlijk is verbeterd dankzij de noodzakelijke saneringsmaatregelen. Maar de verder gestegen eisen die bijvoorbeeld aan de structuur en de ecologie worden gesteld maken het noodzakelijk dat verdergaande maatregelen samen met de gebruiksfuncties van water moeten worden aangepakt. Tot deze gebruiksfuncties behoren bijv. de landbouw, de industrie en de gemeentes maar ook de scheepvaart, de waterkrachtcentrales en de hoogwaterbescherming.

Centraal in de verdere stappen van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water en het lopende programma van de ICBR “Rijn 2020” staat een geoptimaliseerde chemische en biologische monitoring van de hoofdstroom Rijn, het Bodenmeer en de grote zijrivieren en de gecoördineerde opzet van een maatregelenprogramma waarmee de ambitieuze doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water kunnen worden bereikt, d.w.z. dat tegen 2015 alle wateren in Europa, dus ook in het internationale stroomgebied van de Rijn, een goede toestand resp. een goed ecologisch potentieel hebben. Hier geldt vooral het “haalbare” ook voor de Rijn uit te voeren. In speciale gevallen voorziet de Kaderrichtlijn Water echter ook in verlenging van de termijnen of in uitzonderlijke regelingen. Aldus de heer prof. dr. Wolfgang Stalzer, Oostenrijkse waterdirecteur in het Lebensministerium, Wien:“De Alpenrijn, het Bodenmeer en verdere Rijntrajecten Coördineringscomité tonen tegenwoordig al een tamelijk goede waterkwaliteit aan dankzij de bestaande saneringsinspanningen. Regionale problemen bestaan echter nog steeds vanwege diffuus geloosde stoffen, zoals nitraat en microverontreinigingen afkomstig van de landbouw en zuiveringsinstallaties. Helaas moeten tegenwoordig veel wateren – veroorzaakt door de enorme druk die uitgaat van gebruiksfuncties van het verstedelijing – als kunstmatig of sterk veranderd aangemerkt. In samenspraak met de gebruikers en beschermers van de wateren zijn hier omvangrijke verbeteringen in het gehele stroomgebied van de Rijn noodzakelijk. Met het oog op een duurzame ontwikkeling van onze wateren moeten lokale, regionale, nationale en internationale aspecten worden geïntegreerd. Het Coördineringscomité Rijn biedt in nauwe samenwerking met de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn het platform om onderling op internationaal niveau af te stemmen.“

U kunt de kleurenbrochure (12 blz.) “Rijn zonder grenzen – inventarisatie 2004 in het stroomgebiedsdistrict Rijn” van de homepage van de ICBR (www.iksr.org) downloaden of gratis aanvragen bij het secretariaat van de ICBR. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)

Mevrouw dr. Anne Schulte-Wülwer-Leidig

Postbus 200 253

D-56002 Koblenz

Tel. +49-(0)261-94252-19

Fax +49-(0)261-94252-52

Mobiel +49-171-322 65 82