ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Nieuwe brochure: Rijn & Zalm 2020

Koblenz, 21 december 2004

De ICBR presenteert in haar nieuwe brochure “Rijn & Zalm 2020” de meest actuele cijfers over de stand van de werkzaamheden van het zalmprogramma. Sinds 1990 zijn aantoonbaar meer dan 2450 volwassen zalmen in de Rijn teruggekeerd om zich in de

zijrivieren voort te planten.

Nieuwe onderzoeken tonen aan dat de lijst van geschikte zalmbiotopen steeds langer wordt. Men kan dus hopen dat op middellange termijn tussen de 7.000 en 21.000 volwassen zalmen in de Rijn terugkeren. Dat is weliswaar slechts een klein gedeelte van de voormalige zalmpopulatie maar het is duidelijk meer dan men nog in 1999 had verwacht en geschat.

Bovendien heeft men inspanningen gedaan om de vrije passeerbaarheid voor de zalm van de Noordzee tot Bazel te verbeteren. In de Nederlandse Rijntak Lek heeft men drie vispassages aan de stuwen Driel (2001), Amerongen en Hagestein (2004) gebouwd. De vispassage Iffezheim werd in 2000 in gebruik genomen en inmiddels zijn meer dan 60.000 vissen, daaronder meer dan 300 zalmen, via deze passage stroomopwaarts getrokken. De vispassage Gambsheim is op het moment in aanbouw en zal in 2006 in gebruik worden genomen. Men heeft in veel zijrivieren van de Rijn stuwen gereconstrueerd en met vismigratievoorzieningen voorzien. Op dit ogenblik kunnen de zalmen zichzelf nog niet zonder menselijke hulp en uitzetting op eigen kracht handhaven maar er zijn al meerdere zijrivieren waar zalmen zich weer op natuurlijke manier kunnenvoortplanten.

Dit was echter alleen mogelijk dankzij de gecoördineerde acties van de Rijnoeverstaten Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland. Sinds vele jaren hebben de lidstaten van de ICBR aanzienlijke financiële middelen en personeel ter beschikking gesteld om de werkzaamheden m.b.t. het ecologische herstel van wateren voor trekvissen in het stroomgebied van de Rijn te bevorderen. Men heeft deze werkzaamheden in het kader van het programma “Rijn 2020” van de ICBR en in het kader van verschillende EU richtlijnen (Kaderrichtlijn Water, FFH, NATURA 2000 etc.) voortgezet. In dit verband is de samenwerking van de overheden met belangenbehartigers uit visserij- en milieuverenigingen een groot winstpunt. Als men het doel van een stabiele wilde zalmpopulatie in de Rijn wil bereiken, mogen de bestaande inspanningen van de staten niet afnemen en moeten vooral de migratieroutes verder gesaneerd worden. De reeds bestaande migratiebarrières moeten - waar mogelijk – worden weggehaald of met vispassages worden voorzien opdat vissen deze weer kunnen passeren. Bovendien zijn voor stroomafwaarts trekkende jonge vissen visgeleidingssystemen aan waterkrachtcentrales nodig om de zeer grote vissterfte te verminderen. De ICBR heeft in dit verband reeds voorstellen gedaan.

Gedetailleerde informatie is te vinden in de nieuwe kleurbrochure die op internet onder www.iksr.org staat (Publicaties: Rapport nr. 148). U kunt eveneens direct contact met de ICBR opnemen.

Voor verdere informatie kunt U zich wenden tot:

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)

Mevrouw Dr. Anne Schulte-Wülwer-Leidig

Postbus 200 253

D - 56002 Koblenz

Tel. +49-(0)261-94252-19

Fax +49-(0)261-94252-52

Mobiel +49-171-322 65 82