ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

ICBR ontwikkelt instrument voor de evaluatie van de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie

De ICBR heeft een nieuw instrument ontwikkeld om de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie aan de Rijn kwantitatief te evalueren. De berekeningen die met dit instrument zijn uitgevoerd, laten zien dat het met de maatregelen die tot dusver al zijn uitgevoerd of die voor 2020 zijn voorgenomen zal lukken om het ambitieuze doel van het Actieplan Hoogwater te halen. Dit doel is in 1998 gesteld en houdt in dat de overstromingsrisico's in de periode 1995-2020 met 25% worden verlaagd. Het instrument kan ook voor andere riviercommissies interessant zijn om te gebruiken. De ICBR stelt het nieuwe instrument inclusief de eraan ten grondslag liggende methode op verzoek graag beschikbaar aan andere staten, overheden of wetenschappelijke instellingen.

Ook bij de ecologische passeerbaarheid is er voortgang geboekt: in 2015 zijn er voor het eerst meer dan tweehonderd zalmen stroomopwaarts getrokken door de vispassage van Iffezheim, en aan de stuw van Straatsburg is onlangs de derde grote vispassage in de Duits-Franse Bovenrijn in gebruik genomen. Sinds mei 2016 is daarenboven de vismigratie tussen de Noordzee en het IJsselmeer duidelijk verbeterd dankzij de aanleg van een nieuwe vispassage en de invoering van visvriendelijk spui- en schutsluisbeheer.

Echternach, 7 en 8 juli 2016

De ICBR heeft zich tijdens haar Plenaire Vergadering in Echternach (Luxemburg) beziggehouden met de volgende onderwerpen: het instrument voor de kwantitatieve evaluatie van de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie, de ecologische vispasseerbaarheid van rivieren en de planning van de werkzaamheden in de periode 2016-2021.

Met het nieuwe evaluatie-instrument kon de ICBR aantonen dat het overstromingsrisico voor de economische bedrijvigheid tussen 1995 en 2020 zal kunnen worden verlaagd met 25%. Vooral maatregelen die zijn gericht op het vergroten van de waterretentie direct aan de hoofdstroom van de Rijn, het aanleggen van hoogwaterretentiegebieden, het verleggen van dijken en maatregelen die de rivier meer ruimte geven zijn vanuit internationaal oogpunt bijzonder doeltreffend. Deze acties zullen ook steeds belangrijker worden, gelet op de klimaatverandering die in de toekomst zal leiden tot een toename van hoogwatergebeurtenissen van kleine en middelgrote omvang. Het instrument heeft ook laten zien dat het evacueren en in veiligheid brengen van de getroffen bevolking een belangrijke rol speelt bij de reductie van het overstromingsrisico. In het rapport over de toepassing van dit instrument aan de Rijn worden de voordelen en punten die nog verbetering behoeven helder in beeld gebracht.

In 2015 zijn er voor het eerst meer dan tweehonderd zalmen stroomopwaarts getrokken door de vispassage in Iffezheim op de Duits-Franse Bovenrijn. In het stroomgebied als geheel zijn er ruim zevenhonderd paairijpe zalmen geteld die op weg waren naar hun geboorterivier. Dat belooft veel goeds, net als de officiële ingebruikneming van de vispassage in Straatsburg in mei 2016, waardoor de Duits-Franse Bovenrijn weer een stukje verder is geopend. De groep die in 2015 is ingesteld om het proces richting passeerbaarheid van de Duits-Franse Bovenrijn te begeleiden, voert een intensieve discussie over de realisatie van een duurzame technische oplossing voor het herstel van de ecologische passeerbaarheid in het gebied Vogelgrün/Breisach en aan de stuwen in Rhinau en Marckolsheim. De ecologische passeerbaarheid die op dit belangrijke Rijntraject in het vooruitzicht wordt gesteld, zal ook een positieve bijdrage leveren aan de verhoging van de soortendiversiteit.

Tot slot heeft de ICBR een geactualiseerd werkprogramma met verder ontwikkelde en nieuwe taken goedgekeurd, waarin de activiteiten voor de periode 2016-2021 zijn vastgelegd. De ICBR heeft besloten zich voortaan ook te gaan bezighouden met laagwater in het Rijnstroomgebied.


Voor meer informatie kunt u terecht bij de

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)
Anne Schulte-Wülwer-Leidig
Mobiel: +49-151-17520589
<link http: www.iksr.org>www.iksr.org


De ICBR in het kort

In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken de Rijnoeverstaten Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Nederland evenals Luxemburg en de Europese Gemeenschap samen op basis van een volkenrechtelijke overeenkomst voor de bescherming van de Rijn. Een internationaal bezet secretariaat dat is gevestigd in Koblenz (Duitsland) staat de voorzitter (dit ambt wordt thans bekleed door de Nederlander Gustaaf Borchardt) en de overleggroepen van de ICBR terzijde, en ondersteunt de staten in het stroomgebied van de Rijn die de Europese Kaderrichtlijn Water (richtlijn 2000/60/EG) en de Europese Richtlijn over overstromingsrisico's (richtlijn 2007/60/EG) implementeren. In het kader van de tenuitvoerlegging van deze Europese richtlijnen is de grensoverschrijdende samenwerking uitgebreid met Oostenrijk, Liechtenstein en Wallonië. De werktalen van de ICBR zijn Nederlands, Duits en Frans. Meer informatie over de ICBR vindt u op de website van de Commissie op <link http: www.iksr.org>www.iksr.org.