ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

ICBR - De Rijn in al zijn facetten

Hoe gaat het vandaag met de Rijn? Om deze vraag te beantwoorden, heeft de ICBR een nieuwe brochure uitgegeven voor het brede publiek, getiteld “De Rijn in al zijn facetten”. De ICBR wil de bevolking in het gehele, internationale stroomgebied beter vertrouwd maken met de Rijn als cruciale levensader voor mens en natuur. Het doel is om inzicht te geven in de bescherming van rivieren en water als natuurlijke hulpbron, te wijzen op de noodzaak van ecologisch aaneengeschakelde habitats voor trekvissen, die om hun levenscyclus te volbrengen intacte migratieroutes nodig hebben tussen de Rijn en de Noordzee dan wel de Atlantische Oceaan, en aandacht te vragen voor het grote belang van uiterwaarden om hoog- en laagwater op te vangen. De ICBR verspreidt haar informatiemateriaal ook onder bezoekerscentra aan vispassages of natuurreservaten, en heeft deze centra tevens hulp aangeboden bij de vorming van een netwerk.

 

Karlsruhe, 21 en 22 juni 2017

De Plenaire Vergadering van de ICBR in Karlsruhe stond dit jaar onder andere in het teken van de verdere verbetering van de ecologische passeerbaarheid van de Rijn en zijn zijrivieren voor vissen. Aan bod kwamen verder ook de vorming van een netwerk van bezoekerscentra in het Rijnstroomgebied, de ontwikkeling van een biologisch onderzoeksprogramma voor de Rijn in 2018, de Rijnstoffenlijst 2017 en diverse andere onderwerpen, zoals laagwater.

De verbetering van de ecologische passeerbaarheid, vooral aan de stuwen in Rhinau, Marckolsheim en Vogelgrün in de Duits-Franse Bovenrijn, blijft een belangrijk punt in de werkzaamheden van de ICBR. Voor Vogelgrün worden er op dit moment twee oplossingsrichtingen bestudeerd in het kader van een haalbaarheidsonderzoek: enerzijds een brugconstructie over de hele voorziening heen, waarvan de haalbaarheid al is aangetoond, en anderzijds een tunnel onder het sluizencomplex door, waarvan de visbiologische haalbaarheid nog moet worden onderzocht. De overleggroepen van de ICBR houden zich daarnaast ook bezig met de noodzakelijke verbetering van de bescherming van vissen bij hun stroomafwaartse migratie langs waterkrachtcentrales. In dit verband heeft er op 6 en 7 oktober 2016 een internationale workshop plaatsgevonden in Roermond, Nederland. Deze bijeenkomst, die de ICBR in samenwerking met andere partners heeft georganiseerd, is bijgewoond door ruim 170 deelnemers uit twintig landen.

Een ander, recent initiatief van de ICBR heeft te maken met de informatie-uitwisseling tussen bezoekerscentra aan vispassages en informatiecentra in waterrijke gebieden en natuurreservaten in het Rijnstroomgebied. Het doel hiervan is enerzijds om bij het brede publiek meer belangstelling te wekken voor trekvissen en voor de maatregelen die zijn uitgevoerd om habitats en de ecologische passeerbaarheid te herstellen. Anderzijds biedt een dergelijke uitwisseling ook de mogelijkheid om de onderlinge wisselwerking tussen ecologische belangen, waterkwaliteit, hoog- en laagwater in het Rijnstroomgebied als geheel af te beelden en het bewustzijn voor water- en milieubescherming te vergroten. De nieuwe ICBR-brochures, die kunnen worden gedownload op www.iksr.org, zullen hiertoe ook een bijdrage leveren.

Tijdens de Plenaire Vergadering zijn er verder beslissingen genomen over het volgende Rijnmeetprogramma biologie 2018 en over de nieuwe Rijnstoffenlijst 2017. In deze lijst zijn de stoffen vastgelegd die relevant zijn voor de Rijn en die bijgevolg moeten worden gemeten en beoordeeld voor het komende stroomgebiedbeheerplan conform Kaderrichtlijn Water.

De nieuwe expertgroep die de ICBR afgelopen jaar heeft ingesteld, met het oog op de verwachte effecten van de klimaatverandering, is nu de beschikbare kennis over laagwater in het Rijnstroomgebied aan het verzamelen en zal - zo nodig - voorstellen uitwerken voor toekomstige activiteiten in verband met de monitoring, de preventie en het beheer van laagwater. Aangezien het huidige programma “Rijn 2020” over drie jaar ten einde loopt, is de ICBR tot slot begonnen met de voorbereiding van “Rijn 2040”, waarin de grote lijnen voor de toekomst worden uitgezet.


Voor meer informatie kunt u terecht bij de

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)

Anne Schulte-Wülwer-Leidig

Mobiel: +49-151-17520589

http://www.iksr.org

 

De ICBR in het kort

In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken de Rijnoeverstaten Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Nederland evenals Luxemburg en de Europese Gemeenschap samen op basis van een volkenrechtelijke overeenkomst voor de bescherming van de Rijn. Een internationaal bezet secretariaat dat is gevestigd in Koblenz (Duitsland) staat de voorzitter (deze functie wordt thans bekleed door de Zwitserse Martine Rohn-Brossard) en de overleggroepen van de ICBR terzijde, en ondersteunt de staten in het stroomgebied van de Rijn die de Europese Kaderrichtlijn Water (richtlijn 2000/60/EG) en de Europese Richtlijn over overstromingsrisico's (richtlijn 2007/60/EG) implementeren. In het kader van de tenuitvoerlegging van deze Europese richtlijnen is de grensoverschrijdende samenwerking uitgebreid met Oostenrijk, Liechtenstein, Italië en Wallonië. De werktalen van de ICBR zijn Nederlands, Duits en Frans. Meer informatie over de ICBR vindt u op de website van de Commissie op www.iksr.org.