ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

ICBR acht een integrale strategie inzake het sedimentmanagement

Bonn, 24 mei 2005

In februari 2005 heeft de ICBR op basis van de plaatselijke hoge HCB-gehalten in het sediment aan de Duits-Franse Bovenrijn alsmede de hierdoor veroorzaakte belasting van de zwevende stoffen van de gehele Rijn een expertgroep ingesteld met als taak een integrale strategie inzake het sedimentmanagement te ontwikkelen.

Om het mandaat van deze expertgroep vast te leggen vond op 23/24 mei 2005 een internationale workshop plaats onder leiding van de voorzitter van de ICBR, de heer dr. Holzwarth. Alle verdragspartijen van de ICBR, internationale scheepvaartcommissies (bijvoorbeeld de CCR = Centrale Commissie voor de Rijnvaart), bevoegde autoriteiten en betroffen NGO`s nemen aan deze workshop deel.

Het doel van deze workshop is een concept op te stellen voor een integrale strategie op lange termijn dat het mogelijk maakt met inachtneming van de EU-bepalingen, de voorwaarden van de Oslo-Parijs-Commissie ter bescherming van de Noordoost Atlantische Oceaan (OSPAR) en de voorwaarden van noodzakelijke onderhoudsmaatregelen de belasting van HCB en zware metalen op het zwevend materiaal van de Rijn in totaal te verminderen. Ook al blijkt uit de resultaten van de meetprogramma`s van de afgelopen 10 jaar dat de belasting van verontreinigende stoffen op de aangeslibde sedimenten gedaald is, zijn er nog steeds historische verontreinigingen die tijdens extreme waterafvoeren kunnen vrijkomen en getransporteerd worden. Uit onderzoeksresultaten van de afgelopen vier jaar blijkt dat HCB zich op een atypische manier afzet in grovere sedimentpartikelen. Derhalve is het o.a. noodzakelijk om een nieuwe bemonsteringstechniek op te stellen voor de HCBmonitoring. Een centraal punt van de op te stellen strategie is o.a. de identificatie van historische verontreinigingen en het treffen van maatregelen ter vermindering van het erosierisico van zwaar historisch verontreinigde sedimenten aan de Duits-Franse Bovenrijn (bijvoorbeeld in zones waar de stroming zwak is).

Door een integrale strategie te ontwikkelen m.b.t. de toekomstige omgang met de sedimenten aan de Rijn wordt enerzijds het milieu ontlast en anderzijds worden de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen vergemakkelijkt.

“Deze integrale strategie zal een belangrijk deel uitmaken van de toekomstige beheersplannen die in het kader van de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water moeten worden opgesteld“, aldus de voorzitter van de ICBR.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden aan:

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)

Mevrouw Anne Schulte-Wülwer-Leidig

Postbus 200 253

D - 56002 Koblenz

Tel. +49-(0)261-94252-19

Fax +49-(0)261-94252-52

Mobil +49-171-322 65 82