ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Het water in het Rijnstroomgebied moet nog schoner worden

De verontreiniging van het water in het Rijnstroomgebied neemt weliswaar sinds geruime tijd af, maar er komen nog altijd stoffen voor die problemen opleveren voor de chemische en de ecologische waterkwaliteit. De ICBR houdt in continue meetprogramma's zicht op deze stoffen en de staten treffen maatregelen om de emissies te verminderen. Tijdens de plenaire vergadering van de ICBR was de vervuiling van de Rijn een van de onderwerpen van gesprek, naast andere thema's die ook zijn besproken tijdens de vijftiende Rijnministersconferentie van oktober 2013, te weten:

(1) de verontreiniging met zogenaamde microverontreinigingen, zoals bijv. geneesmiddelen, geurstoffen, insecticides, die een nieuwe uitdaging zijn voor de waterbescherming;
(2) de zoektocht naar efficiënte technieken om de stroomopwaartse en de stroomafwaartse vismigratie tussen de Rijndelta en Bazel te garanderen;
(3) de verbetering van de overstromingspreventie;
(4) aanpassingen in het waterbeheer in het Rijnstroomgebied als antwoord op mogelijke effecten van klimaatverandering.

Meer informatie hierover is te vinden in het communiqué van de vijftiende Rijnministersconferentie, de brochure “De Rijn en zijn stroomgebied in vogelvlucht” en verschillende ICBR-rapporten op <link http: www.iksr.org>www.iksr.org.

Luxemburg, 1 en 2 juli 2014
Naar aanleiding van recente berichten in de pers over de verontreiniging van Europese rivieren met schadelijke stoffen hebben de deelnemers aan de plenaire vergadering van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) opnieuw het belang benadrukt van de activiteiten die de ICBR en haar verdragspartijen ondernemen om de emissie van schadelijke stoffen te monitoren en te reduceren.
De ICBR beschikt over een beproefd programma voor de monitoring van de chemische en de biologische kwaliteit van het water in het Rijnstroomgebied. De verontreiniging van het water wordt hiermee continu gemeten en geëvalueerd. Op basis van de bevindingen worden er afgestemde maatregelen genomen op nationaal niveau.
Microverontreinigingen zijn een nieuw onderwerp. De ICBR weet dat deze stoffen in de huidige rioolwaterzuiveringsinstallaties die werken met conventionele, mechanisch-biologische zuiveringsmethodes veelal niet of slechts gedeeltelijk worden verwijderd uit het afvalwater, hoewel er al heel wat saneringsmaatregelen zijn getroffen. De staten hebben tijdens de Rijnministersconferentie van 2013 in Bazel afgesproken om binnen afzienbare tijd activiteiten te ontplooien die zijn gericht op de versterking van de preventie en de reductie van de emissie van microverontreinigingen. 
Tijdens haar plenaire vergadering heeft de ICBR ook besloten om een pilot uit te voeren in verband met de meting van de verontreiniging van biota/vissen met schadelijke stoffen. Hierdoor zal er zoveel mogelijk gelijktijdig invulling worden gegeven aan de verplichtingen van zowel het levensmiddelen-, gezondheids- als waterrecht. Dat er behoefte bestaat aan een dergelijk monitoringsprogramma was duidelijk geworden in een rapport over de verontreiniging van de visfauna in de Rijn (zie ICBR-rapport 195). De ICBR ondersteunt hiermee het streven van de staten naar de uitwerking van zo uniform mogelijke voedingsaanbevelingen voor de bevolking.
Een ander punt van aandacht was de intensivering van de werkzaamheden voor de verbetering van de vispasseerbaarheid van de Rijn, van het Haringvliet in Nederland tot Bazel in Zwitserland. In september 2014 vindt er in Colmar een bijeenkomst van deskundigen plaats om een technische oplossing te vinden voor de complexe, stroomopwaartse vismigratie aan de stuwen van Vogelgrün/Breisach. De ICBR werkt ook aan oplossingen voor de stroomafwaartse vismigratie.
De plenaire vergadering bood verder gelegenheid na te gaan hoe het staat met het tweede stroomgebiedbeheerplan conform Kaderrichtlijn Water en het eerste overstromingsrisicobeheerplan conform Richtlijn over overstromingsrisico's. Beide plannen zijn in voorbereiding, zodat ze eind 2014 in concept gereed kunnen zijn.
De bijeenkomst werd afgesloten met enkele heuglijke bekendmakingen. Dankzij de winst van de eerste European Riverprize, waarmee de ICBR in september 2013 in Wenen is bekroond, is de commissie namelijk automatisch gekwalificeerd voor de wereldfinale van de Thiess International Riverprize 2014, die wordt uitgereikt in Canberra. In dit verband is de ICBR uitgenodigd om tijdens het zeventiende International Riversymposium op 15 september 2014 in Australië een presentatie te houden over de tot dusver geboekte successen bij het grensoverschrijdende waterbeheer van de Rijn en zijn stroomgebied.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de
Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)
Ben van de Wetering
Tel.: +49-(0)261-94252-17
Mobiel: +49-170-497 68 61
of
Anne Schulte-Wülwer-Leidig
Tel.: +49-(0)261-94252-19
Mobiel: +49-171-322 65 82
<link http: www.iksr.org>www.iksr.org  

De ICBR in het kort
In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken de Rijnoeverstaten Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Nederland evenals Luxemburg en de Europese Gemeenschap samen op basis van een volkenrechtelijke overeenkomst voor de bescherming van de Rijn. Een internationaal bezet secretariaat dat is gevestigd in Koblenz (Duitsland) staat de voorzitter (dit ambt wordt thans bekleed door de Nederlander Gustaaf Borchardt) en de overleggroepen van de ICBR terzijde. Verder ondersteunt het secretariaat de staten in het stroomgebied van de Rijn die de Europese Kaderrichtlijn Water (richtlijn 2000/60/EG) en de Europese Richtlijn over overstromingsrisico's (richtlijn 2007/60/EG) implementeren. In het kader van de tenuitvoerlegging van deze Europese richtlijnen is de grensoverschrijdende samenwerking tevens uitgebreid met Oostenrijk, Liechtenstein en Wallonië. De werktalen van de ICBR zijn Nederlands, Duits en Frans. Meer informatie over de ICBR vindt u op de website van de Commissie op <link http: www.iksr.org>www.iksr.org.