ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

De Rijn – verbinding tussen Alpen en Noordzee voor 58 miljoen mensen

 

Amsterdam, 3 juli 2007

 

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) en het Coördineringscomité Rijn, dat belast is met de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), bespreken op uitnodiging van de Nederlandse regering op 3 en 4 juli te Amsterdam de verdere werkzaamheden voor een doeltreffende waterbescherming in het Rijnstroomgebied. Vertegenwoordigers uit Zwitserland, Oostenrijk, Liechtenstein, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, België, Nederland en de Europese Commissie nemen deel aan de bijeenkomst. In het kader van de samenwerking langs de Rijn, de drukst gebruikte rivier in Europa, wordt er vooral naar gestreefd de goede toestand van de wateren te bereiken, rekening houdend met de verschillende gebruiksfuncties van de rivier, zoals bijvoorbeeld drinkwatervoorziening, binnenvaart, energieopwekking en toerisme.

Deze bijeenkomst staat compleet in het teken van de voorbereiding van de geplande Rijnministersconferentie die zal plaatsvinden op 18 oktober 2007 te Bonn op uitnodiging van de Duitse minister van Milieuzaken, Sigmar Gabriel. 

Tijdens deze Rijnministersconferentie zal de nadruk worden gelegd op volgende thema’s:

Garanderen dat de Rijn zich ontwikkelt tot een levende rivier door de gecoördineerde implementatie van de KRW in het internationaal Rijndistrict en de uitvoering van het programma “Rijn 2020“. 

Om dit doel te bereiken, moet ervoor worden gezorgd dat maatregelen worden getroffen om de waterkwaliteit verder te verbeteren, dat leefgebieden voorhanden zijn voor de vissoorten die vandaag de dag weer in de Rijn leven en dat de passeerbaarheid voor trekvissen wordt hersteld. De zalm is teruggekeerd in de Rijn; nu moeten maatregelen worden vastgesteld om hem hier te houden, op lange termijn en zonder toedoen van de mens.

De grote Rijnhoogwaters in de jaren ´90 hebben de ICBR ertoe aangezet een Actieplan Hoogwater op te stellen. Uit de tussentijdse resultaten blijkt dat er vooruitgang is geboekt, maar dat er ook nog achterstanden bestaan die ingelopen moeten worden.

De werkzaamheden zullen worden voortgezet in overeenstemming met de nieuwe EU-Hoogwaterrichtlijn. De reeds ondernomen acties zullen de implementatie van deze richtlijn in het Rijnstroomgebied vergemakkelijken. 

Door de extreme weersgebeurtenissen van de voorbije jaren ziet het waterbeheer zich genoopt adaptatiestrategieën uit te werken, zowel voor laagwater- als voor hoogwaterperiodes.

De Rijnministerconferentie zal nieuwe accenten zetten voor het waterbeschermingsbeleid langs de Rijn.

Ruimte teruggeven aan de rivier, waarmee al jaren geleden is begonnen, vereist constructieve samenwerking tussen de betrokken staten, maar ook een intensieve dialoog met het publiek, de watergebruikers en de waterbeschermers.

 

Adres van de vergaderlocatie:

Sofitel The Grand Amsterdam, Oudezijds Voorburgwal 197, Amsterdam

Meer informatie

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)

Ben van de Wetering

Mobiel +49-170-497 68 61

of

Anne Schulte-Wülwer-Leidig

Tel. +49-(0)261-94252-19

Fax +49-(0)261-94252-52

Mobiel +49-171-322 65 82