ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Mandaat van de Strategiegroep (SG) 2016 - 2021

De Strategiegroep (SG) bereidt de besluiten voor die worden genomen tijdens de gemeenschappelijke bijeenkomst van de Plenaire Vergadering en het Coördineringscomité Rijn (PLEN-CC) en tijdens ministerconferenties. Ze coördineert, stuurt en beoordeelt alle werkzaamheden van de ICBR op basis van wetenschappelijke input vanuit de werk-, expert- en projectgroepen. Ze speelt een prospectieve rol met betrekking tot de toekomstige opdrachten van de ICBR.


De Strategiegroep (SG) wordt hierin bijgestaan door de Kleine Strategiegroep (SG-K), die de besluiten voor de SG voorbereidt. De SG-K fungeert als filter tussen de werk- en projectgroepen enerzijds en de Strategiegroep anderzijds.


De inhoudelijke werkterreinen van de Strategiegroep hebben betrekking op de permanente taken die voortkomen uit het geldende Rijnverdrag en uit het programma “Rijn 2020” enerzijds en op de implementatie van EU-richtlijnen (Kaderrichtlijn Water (KRW), Richtlijn prioritaire stoffen (MKE's), Grondwaterrichtlijn, Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM, voor zover belangen van het stroomgebiedsdistrict Rijn worden geraakt) , Richtlijn inzake overstromingsrisico's (ROR)) en eventueel andere EU-regelgeving in het stroomgebieddistrict Rijn (stroomgebieden > 2.500 km²) anderzijds. Ze omvatten de volgende punten:


a.    De relevante beheerskwesties op Rijndistrictsniveau actualiseren en verder uitwerken, voor zover dit nodig is;


b.    De monitoringsprogramma's voor het internationaal Rijndistrict onderling afstemmen en optimaliseren, de beoordeling op coherentie toetsen, eventueel zorgen voor de nodige aanpassingen;


c.    De inventarisaties, stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen afstemmen en bijwerken; informatie uitwisselen over maatregelen, voor zover ze relevant zijn voor het internationaal stroomgebieddistrict Rijn; eventueel andere, hieruit voortvloeiende coördinatiebehoeften afstemmen, bijv. bij de verdere ontwikkeling van adaptatiestrategieën in verband met de effecten van klimaatverandering;


d.    Balans en beoordeling maken van de uitvoering van de internationale stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen en van de maatregelen, voor zover ze relevant zijn voor het internationaal stroomgebieddistrict Rijn;


e.    Eventueel nieuwe werkterreinen aanwijzen als antwoord op nieuwe ontwikkelingen of gebeurtenissen (bijv. ongevallen, storingen of natuurverschijnselen) die niet worden behandeld in de bovengenoemde punten.

Uit dit mandaat vloeien de volgende activiteiten voort voor de SG:

I.    Identificatie van producten / opdrachten (inclusief prioriteiten) en organisatie van de werkzaamheden

De werkzaamheden van de werk- en projectgroepen horizontaal afstemmen en coördineren via de werkprogramma's met vermelding van (i) de te leveren producten en hun prioriteiten, (ii) de termijnen die bij de levering in acht moeten worden genomen en (iii) de organisatie van de werkzaamheden (bijv. of er expertgroepen moeten worden ingesteld).

II.    Monitoring en aansturing van de afronding van producten / uitvoering

De stand van de werkzaamheden en de afronding van rapporten/producten in de werk- en projectgroepen controleren met het oog op de volbrenging van opdrachten, op basis van regelmatige rapportages door de voorzitters van de voornoemde groepen, en de naleving van de gestelde termijnen controleren.

III.    Beoordeling en goedkeuring van producten

De bovengenoemde rapporten/producten op aanbeveling van de SG-K definitief toetsen, goedkeuren en doorgeleiden naar de PLEN-CC, onder andere om de producten vrij te geven voor publicatie.

IV.    Voorlichting en informatie-uitwisseling

1.    Het initiatief nemen tot de publieksvoorlichting van de ICBR en er sturing aan geven;


2.    De organisatie van de informatie-uitwisseling met erkende niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en met geïnteresseerde en betrokken kringen vaststellen (vgl. huishoudelijk en financieel reglement van de ICBR, punt 8).


3.    De informatie-uitwisseling met de EU (Common Implementation Strategy) en andere internationale commissies, voornamelijk riviercommissies en de OSPAR-commissie, coördineren en informatie uitwisselen over de implementatie van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, in het bijzonder voor de staten zonder zeekust in het internationaal Rijndistrict;


4.    Informatie en kennis uitwisselen over nationale ervaringen en methodes voor de deelname van het publiek in het kader van de implementatie van stroomgebiedgerelateerde EU-richtlijnen en eventueel aanvullende maatregelen en ideeën op internationaal niveau uitwerken;
   
V.    Begroting en personeel

Budgettaire en personele kwesties worden opgelost tijdens apart bijeen te roepen delegatieleidersoverleggen. Indien nodig worden deze kwesties / oplossingen voorbereid in de vergaderingen van de SG.

Werkwijze

Voor de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van de werkzaamheden en de besluitvorming in de Strategiegroep (SG) is de “Kleine Strategiegroep” (SG-K) verantwoordelijk. De SG-K maakt deel uit van de SG en kan zo nodig vaker bijeenkomen dan de SG.