ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Gegevensmanagement en totstandbrenging van kaarten 2016 – 2021

I.        Definitie van de opdrachten en de producten

Voor zover dit niet al in EU-“reporting sheets” en in WasserBLIcK (BfG) is vastgesteld, bepalen de overleggroepen van de ICBR hoe er te werk wordt gegaan bij het gegevensmanagement en de totstandbrenging van de verwachte kaarten (vooral met betrekking tot legenda's, vormgeving), welke eventuele andere presentaties van resultaten er worden uitgewerkt (bijv. berekeningen, tabellen, figuren, enz.) en welke termijnen er bij de uitvoering van de opdrachten in acht moeten worden genomen. De producten (kaarten, presentaties van resultaten) maken deel uit van de rapportage van de staten aan de Europese Commissie over de implementatie van EU-richtlijnen in het stroomgebieddistrict Rijn (waternet met stroomgebieden > 2.500 km²).
De ICBR-werkgroepen (WG B, WG S en WG H) of eventueel hun respectieve expertgroepen definiëren duidelijk en op tijd de door hen gewenste producten voor de rapportage in het kader van de EU-richtlijnen (kaarten, tabellen, figuren, enz.). Samen met een vertegenwoordiger van de BfG voor WasserBLIcK stellen ze vast of de gewenste producten kunnen worden ontwikkeld met het bestaande of te actualiseren gegevensbestand en de bestaande IT-infrastructuur.
De EG GIS is verantwoordelijk voor de vaststelling en actualisering van de werkwijze voor gegevensuitwisseling en voor de oplossing van technische GIS-problemen of vragen in verband met het gebruik van WasserBLIcK. De EG GIS wordt zo nodig bijeengeroepen door de kleine Strategiegroep (SG-K).

II.        Verzameling en compilatie van gegevens

De diensten die in de staten, deelstaten en regio's bevoegd zijn voor het invoeren van GIS-gegevens kwijten zich doorgaans van deze taak door vastgestelde sjablonen direct in WasserBLIcK in te vullen. De lijsten met nationale contactpersonen die verantwoordelijk zijn voor GIS-activiteiten moeten worden meegedeeld aan de ICBR en up-to-date gehouden.
Eventueel moeten bestaande sjablonen worden bijgesteld rekening houdend met de actuele bepalingen en de behoeften van de ICBR. De BfG zal hiervoor nieuwe gegevensstandaarden aanbevelen, in de EG GIS presenteren en ter discussie stellen en - na toestemming van de EG GIS - implementeren in WasserBLIcK.
Er kunnen ook gegevens worden vergaard via de werk- en expertgroepen van de ICBR en dan naar de BfG worden gestuurd voor de totstandbrenging van een (eventueel voorlopig) product (bijv. kaarten).
Het WasserBLIcK-systeem wordt voortdurend verder ontwikkeld in de BfG, en wel consequent volgens de eisen die de EU stelt aan de rapportage in het kader van de implementatie van de KRW en de ROR (reporting sheets en xml-schema's).
De BfG garandeert de compatibiliteit van WasserBLIcK met de systemen van andere instituten (bijv. het Europees Milieuagentschap) en staten (conform de bepalingen van de INSPIRE-richtlijn).

III.    Totstandbrenging van producten (kaarten, tabellen, …) en coherentietoets van de resultaten

De overleggroepen van de ICBR spreken met de GIS-deskundigen van de BfG (in overleg met nationale GIS-deskundigen) af welke kaarten en/of andere presentaties van resultaten er zijn gewenst voor de gecoördineerde implementatie van EU-richtlijnen in het internationaal Rijndistrict.
De BfG zorgt ervoor dat de in de ICBR gedefinieerde gebruikersgroepen (bevoegde autoriteiten in de staten, deelstaten en regio's en andere geautoriseerde groepen) toegang hebben tot het gegevensbestand van de instituten die gegevens verstrekken (via WasserBLIcK) en tot de kaartproducten (via de MapExplorer).
De werk- en expertgroepen zijn verantwoordelijk voor de controle van de tot hun werkgebied behorende producten (kaarten, tabellen, figuren, enz.), voor de inhoudelijke juistheid van deze producten en voor de coherentietoets van de resultaten. Bij de coherentietoets zouden de deskundigen uit de werk- en expertgroepen van gedachten moeten kunnen wisselen met hun GIS-deskundigen om eventueel amen oplossingen te vinden. Dat wil zeggen dat er zo nodig buitengewone ad-hocvergaderingen van technici, inclusief vertegenwoordigers van de BfG, en GIS-deskundigen moeten worden