ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Over ons

De lidstaten van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR), d.w.z. Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en de Europese Commissie, werken nauw samen met Oostenrijk, Liechtenstein, het Waals Gewest (België) en Italië om een goede ontwikkeling van de Rijn en zijn zijrivieren te waarborgen. Negen staten dan wel regio’s in het Rijnstroomgebied hebben de handen in elkaar geslagen om de uiteenlopende belangen van de gebruikers en de beschermers van het Rijngebied in evenwicht te brengen. De nadruk van de werkzaamheden ligt op de duurzame ontwikkeling van de Rijn en zijn uiterwaarden en op het bereiken van de goede toestand in alle wateren van het stroomgebied.

Werk- en expertgroepen behandelen, uitgaande van een vastgesteld mandaat, alle inhoudelijke vraagstukken die voortvloeien uit de implementatie van het Verdrag ter bescherming van de Rijn en de Europese wet- en regelgeving. De Plenaire Vergadering is het hoogste besluitvormend orgaan van de ICBR, dat een keer per jaar bijeenkomt. Tijdens Rijnministersconferenties worden besluiten genomen over belangrijke politieke kwesties en wordt de basis gelegd voor coherente, op elkaar afgestemde maatregelenprogramma's.

In de jaren negentig van de vorige eeuw vervulde de ICBR een voortrekkersrol voor veel andere stroomgebieden.

Ook voor de uitwerking van de Europese Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn over overstromingsrisico’s was de samenwerking aan de Rijn medebepalend.

Vanaf 1 januari 2017 wordt het voorzitterschap van de ICBR voor drie jaar bekleed door de Zwitserse Martine Rohn-Brossard.
Martine Rohn-Brossard is plaatsvervangend hoofd van de afdeling Internationale Betrekkingen van de Zwitserse Milieudienst (Bundesamt für Umwelt) in Bern.