ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten

Overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten (moeten gereed zijn voor 22 december 2013; worden om de zes jaar getoetst)

Voor de gebieden waarvoor een potentieel significant overstromingsrisico bestaat, stellen de lidstaten op het niveau van het stroomgebieddistrict overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten op. Deze kaarten dienen als informatie-instrument en basis voor het vaststellen van prioriteiten bij het beheer van overstromingsrisico’s.
Overstromingsgevaarkaarten hebben betrekking op de geografische gebieden die volgens de volgende drie scenario’s kunnen worden overstroomd: kleine kans op overstromingen of scenario’s van buitengewone gebeurtenissen, middelgrote kans op overstromingen (komt overeen met een herhalingsperiode groter dan of gelijk aan 100 jaar) en, indien van toepassing, grote kans op overstromingen. Voor elk scenario worden de volgende gegevens in kaart gebracht: omvang van de overstroming, waterdiepte (of, indien van toepassing, waterniveau) en stroomsnelheid of betrokken waterdebiet, indien van toepassing.
Overstromingsrisicokaarten geven een beeld van de potentiële negatieve gevolgen van overstromingen, dat wil zeggen het aantal personen en de omvang van de goederen die kunnen worden getroffen door overstromingen, zoals bijvoorbeeld: de economische bedrijvigheid, landbouwgebieden, het verkeersnet.

De ICBR heeft op basis van de nationale en regionale overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten de Rijnatlas (overstromingskaarten van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn) tot stand gebracht. Deze atlas biedt ook toegang tot nationale kaartportalen.

Actualisering van de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten in het internationaal stroomgebieddistrict Rijn (tweede cyclus van de ROR, publicatie in 2019)

Rapportage over de totstandbrenging van overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten in het internationaal stroomgebieddistrict Rijn (eerste cyclus van de ROR, publicatie in 2014)