ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Verklaring bescherming persoonsgegevens

Bescherming persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens is erg belangrijk voor de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en houden ons daarbij aan de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens en aan de onderhavige verklaring.

Onze website kunt u normaal gesproken gebruiken zonder daarbij persoonlijke gegevens te hoeven invullen. Als er toch persoonlijke gegevens worden gevraagd (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) is dat, indien mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden als u daar niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Wij willen u erop wijzen dat de gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld bij de communicatie via e-mail) niet per se wordt gecodeerd. Een waterdichte bescherming van gegevens tegen toegang door derden is hier niet mogelijk.

Server log files

Als u op onze website surft, geeft uw browser vanzelf informatie door, die de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn automatisch opvraagt en opslaat in zogenaamde server log files. Hierbij gaat het om:

  • het IP-adres van de aanvragende computer (*);
  • het type browser en besturingssysteem van de client;
  • informatie over de gebruikte serverdienst en de protocolversie;
  • de naam van het aangevraagde bestand of de aangevraagde pagina evenals de referrer URL;
  • datum en tijd, de hoeveelheid verzonden gegevens en statusinformatie.

(*) De webserver slaat alleen het geanonimiseerde IP-adres van de aanvragende client op. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische evaluaties van het bezoek- en klikgedrag op de website.

Zeven dagen na de toegang wordt de informatie automatisch gewist. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en voor de correcte aansturing van websitecontent. Er worden geen persoonlijke surfprofielen aangemaakt. De informatie wordt niet doorgegeven aan derden. De ICBR-website past geen technieken toe om het surfgedrag van specifieke gebruikers te volgen.

Matomo

Deze website gebruikt de open source webanalysedienst Matomo. Matomo stelt op basis van verschillende gegevens, die uw browser vanzelf naar onze server stuurt, een anoniem gebruikersprofiel samen. Deze gegevens worden verzameld voor statistische doeleinden (bereikmeting) en om onze website te verbeteren. Het IP-adres wordt geanonimiseerd opgeslagen en kan niet worden getraceerd. De opgeslagen informatie wordt niet doorgegeven aan derden.

Door middel van een specifieke instelling in uw browser kunt u voorkomen dat gegevens worden opgeslagen.

Als u er niet mee akkoord gaat dat uw gegevens worden opgeslagen en gebruikt, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren. In dit geval wordt er een opt-out cookie in uw browser geplaatst, die voorkomt dat Matomo gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, verdwijnt ook de Matomo opt-out cookie. Bij een volgend bezoek aan onze website moet u de opt-out dan weer activeren.

Matomo

SSL-codering

Op de website van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn wordt er om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld de aanvragen die u ons als beheerder van de site stuurt, gebruik gemaakt van een SSL-codering. Dat een verbinding beveiligd is, herkent u aan het feit dat in de adresbalk van de browser “https://” in plaats van “http://” verschijnt en aan het hangslotsymbool in de browserbalk.

Als de SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet worden meegelezen door derden.

Recht van toegang, uitwissing, afscherming

U heeft te allen tijde recht op gratis toegang tot de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, op informatie omtrent de herkomst en ontvangers van deze gegevens en omtrent het doel van de gegevensverwerking; ook heeft u recht op rectificatie, afscherming of uitwissing van deze gegevens. Als u hierover of over het onderwerp persoonsgegevens in het algemeen vragen heeft, kunt u steeds contact met ons opnemen. Ons adres vindt u in het colofon.

Omgang met informatie uit sollicitaties

Als er een vacature is, bieden wij u de mogelijkheid om per e-mail te solliciteren. Hieronder vindt u informatie over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren dat de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming is met vigerende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen, en dat uw gegevens streng vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie toestuurt, gaan wij over tot de verwerking van uw persoonsgegevens die verband houden met deze sollicitatie (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedossier, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, enzovoort) als dit noodzakelijk is voor de besluitvorming over de vaststelling van een dienstbetrekking. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1b AVG (algemene contractinitiatie). Uw persoonsgegevens worden in onze organisatie uitsluitend doorgegeven aan mensen die zijn betrokken bij de afhandeling van uw sollicitatie. Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u ingediende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1b AVG ten behoeve van de uitvoering van de dienstbetrekking opgeslagen in onze systemen voor gegevensverwerking.

Bewaartermijn voor gegevens

Als wij u geen dienstbetrekking kunnen aanbieden, als u de aangeboden dienstbetrekking afwijst of als u uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u ingediende gegevens op grond van gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1f AVG) maximaal zes maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren. Daarna worden de gegevens gewist. De gegevens worden in het bijzonder bewaard voor bewijsdoeleinden in het geval van een juridisch geschil. Als het duidelijk is dat de gegevens nodig zullen zijn nadat de termijn van zes maanden is verstreken (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), zullen de gegevens pas worden gewist wanneer het doel voor verdere bewaring niet langer van toepassing is. Gegevens kunnen ook langer worden bewaard als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven (artikel 6, lid 1 a AVG) of als wettelijke bewaarverplichtingen het wissen in de weg staan.