ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Doelstellingen

  • Bescherming van het grondwater wanneer verontreinigd Rijnwater in het grondwater infiltreert en bescherming van de Rijn tegen verontreinigd grondwater.
  • Behoud van de dynamische en kwantitatieve wisselwerking tussen waterlopen en grondwater, met name in de uiterwaarden.
  • Bereiken van de goede toestand van het grondwater door het grondwater te beschermen, te verbeteren en te saneren.
  • Realisatie van een omkering in trends bij alle significante en aanhoudende stijgende trends in de concentratie van verontreinigende stoffen als gevolg van menselijke activiteiten. Waarborgen dat er niet meer grondwater wordt onttrokken dan er wordt gevormd, d.w.z. herstel van een evenwicht tussen onttrekking en aanvulling.
  • Bevordering van de natuurlijke infiltratie van hemelwater en van onschadelijke, kunstmatige infiltratie.
  • Verbetering van het bodemecosysteem door het herstel van de natuurlijke uiterwaardendynamiek.
  • Rekening houden met de kwetsbaarheid van het grondwater en het watervoerend pakket in drinkwaterwinningsgebieden in geval van nieuw grondgebruik door industrie en bedrijven.
  • Handhaving van het gehanteerde hoge veiligheidsniveau bij de opslag en het transport van voor water gevaarlijke stoffen d.m.v. doeltreffende voorzorgsmaatregelen bij bestaande infrastructuur (industrie, drukke verkeerswegen, opslagplaatsen met voor water gevaarlijke stoffen, enz.), ter voorkoming van mogelijke verontreiniging van het grondwater.
  • Bescherming van het grondwater wanneer zand- en grindplassen na het staken van de delfstofwinning voor andere doeleinden worden gebruikt.