Menu
Breadcrumb

Rapporten

242. Rijnstoffenlijst 2017

De Rijnstoffenlijst, die om de drie jaar wordt geactualiseerd, bevat stoffen die in het kader van het Rijnmeetprogramma chemie elk jaar moeten worden gemeten op de internationale hoofdmeetlocaties. De Rijnstoffenlijst 2017 (ICBR-rapport 242) is gebaseerd op de beoordeling van de...


241. Rijnmeetprogramma biologie 2018/2019

In het Rijnmeetprogramma biologie 2018/2019 wordt de gemeenschappelijke monitoring van de biologische kwaliteitselementen fytoplankton, macrofyten/fytobenthos, macrozoöbenthos en visfauna in de hoofdstroom van de Rijn vastgelegd. Het bevat onder meer lijsten van meetlocaties en...


240. Strategie ter voorkoming en vermindering van microverontreinigingen uit diffuse bronnen aan de hand van de voorbeeldgroep gewasbeschermingsmiddelen

Tijdens de veertiende Rijnministersconferentie op 18 oktober 2007 heeft de ICBR onder andere de opdracht gekregen om een gemeenschappelijke en uitgebreide strategie uit te werken ter reductie en ter voorkoming van de lozing van microverontreinigingen afkomstig van de waterafvoer...


239. Rapport over de beoordeling en de ontwikkeling van de kwaliteit van het Rijnwater in de periode 2013-2014

In ICBR-rapport 220 zijn de verschillende internationale systemen die tot dusver in het Rijnstroomgebied worden toegepast om de waterkwaliteit te beoordelen samengevoegd tot een integraal beoordelingssysteem.Het onderhavige rapport is gebaseerd op de beoordeling van de...


238. Verslag van de voorzitter van de ICBR 2016

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de voorbije vergaderperiode.


237. Technisch rapport “ Instrument en methode voor de evaluatie van de verandering dan wel vermindering van het overstromingsrisico”

De ICBR heeft voor de evaluatie van de effecten van maatregelen op het overstromingsrisico een methode ontwikkeld, die in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) geïmplementeerd is. Met dit nieuwe instrument kan de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie aan de...


236. Syntheserapport “Evaluatie van de reductie van het overstromingsrisico (APH) rekening houdend met de types van maatregelen en beschermingsdoelen conform ROR”

De ICBR heeft een nieuw instrument ontwikkeld om de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie aan de Rijn kwantitatief te evalueren. De berekeningen laten zien dat het met de maatregelen die tot dusver al zijn uitgevoerd of die voor 2020 zijn voorgenomen zal...


235. Waarschuwings- en Alarmplan Rijn - Meldingen uit 2015 -

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid en concentratie de waterkwaliteit en/of de biocoenose van de Rijn nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te...


234. Stofgegevensblad koper

De ICBR heeft besloten om voor de lijst van Rijnrelevante stoffen milieukwaliteitsnormen voor de Rijn (Rijn-MKN's) af te leiden overeenkomstig de bepalingen in de Kaderrichtlijn Water (KRW), bijlage V, lid 1.2.6. Deze Rijn-MKN's dienen zoveel mogelijk te zijn gebaseerd op de...


233. Emissie-inventarisatie in het Rijnstroomgebied 2010

Ten behoeve van het programma “Rijn 2020” en het tweede stroomgebiedbeheerplan (SGBP) Rijn 2015 zijn de relevante stoffen voor het internationaal Rijndistrict vastgesteld. Voor deze stoffen is de onderhavige emissie-inventarisatie uitgevoerd, die betrekking heeft op het jaar...


Download

Indien u meerdere documenten tegelijkertijd wilt downloaden, kunt u de download-tool gebruiken.