Menu
Breadcrumb

Rapporten

262. Rapport over de resultaten van de ICBR-projectgroep “Duits-Franse Bovenrijn” 2015-2019

In het onderhavige rapport wordt een samenvatting gegeven van de werkzaamheden die de PG ORS van 2015 tot juni 2019 heeft uitgevoerd op het gebied van maatregelen die relevant zijn voor de passeerbaarheid van de Duits-Franse Bovenrijn. Het bevat een overzicht van reeds...


261. ICBR-laagwatermonitoring aan de Rijn en in het Rijnstroomgebied

De ICBR heeft in nauwe samenwerking met de BfG een laagwatermonitoring ontwikkelt in het kader van het UNDINE-portaal van de BfG.
Met de uniforme laagwatermonitoring voor de gehele Rijn kunnen actuele laagwatergebeurtenissen direct worden vergeleken en geclassificeerd, en...


260. Rapport over de resultaten van de workshop Hoogwaterveiligheid en natuurlijke herinrichting in het Rijnstroomgebied: Uitdagingen en succesfactoren

Het doel van de door de werkgroepen B en H gezamenlijk georganiseerde workshop, die is bijgewoond door ongeveer dertig deelnemers uit de landen in het Rijnstroomgebied, was het aanwijzen van knelpunten in de uitvoering van maatregelen en de oorzaken daarvan, maar ook het...


259. Concept voor de afstemming van de meting van de verontreiniging van biota (vissen/schelpdieren) met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied in de derde KRW-beheerscyclus 2021-2027

De ICBR heeft in de jaren 2014 en 2015 een pilotproject over de verontreiniging van biota met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied uitgevoerd en het evaluatierapport als ICBR-rapport 252 gepubliceerd. Bij de evaluatie is duidelijk geworden dat ook de voorstellen voor de...


258. Trifluoracetaat (TFA) in oppervlaktewater, drinkwater en afvalwater

De regelmatige uitwisseling van informatie over chemische waterverontreinigingen die relevant zijn voor het gehele stroomgebied is een centrale taak van de ICBR. Een waterverontreiniging die sinds 2016 bekend is betreft trifluorazijnzuur (TFA).
TFA is als gevolg van zijn...


257. Buitengewoon meetprogramma chemie 2017

De ICBR heeft in 2017 een buitengewoon meetprogramma uitgevoerd dat zowel targetanalyses als non-targetanalyses bevatte. Hier werden 4 bemonsteringen uitgevoerd op 21 meetlocaties die zowel in de hoofdstroom van de Rijn als in de zijrivieren zijn gelegen. Afhankelijk van de...


256. Internationaal Waarschuwings- en Alarmplan (IWAP)

Het Internationaal Waarschuwings- en Alarmplan Rijn (IWAP) treedt in werking als zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een plotselinge waterverontreiniging voordoet in de Rijn, de Neckar, de Main en in kleinere zijrivieren. In dat geval worden de Rijnoeverstaten los van de...


255. Internationaal Waarschuwings- en Alarmplan Rijn (IWAP) - meldingen van 2018 -

Het Internationale Waarschuwings- en Alarmplan (IWAP) heeft tot doel plotseling in het stroomgebied van de Rijn optredende verontreinigingen met gevaarlijke stoffen die de waterkwaliteit en/of de biocenose van de Rijn door hun hoeveelheid of concentratie nadelig zouden kunnen...


254. Verslag van de voorzitter van de ICBR aan de PLEN-CC19: 4/5 juli 2019, Malbun, Liechtenstein

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de voorbije vergaderperiode.


253. ICBR-aanbevelingen voor de reductie van microverontreinigingen in de wateren

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) heeft aanbevelingen opgesteld hoe de landen in het Rijnstroomgebied de emissies van microverontreinigingen naar het water verder kunnen verminderen. Hierbij gaat het met name om reducties op de gebieden inzameling en...


Download

Indien u meerdere documenten tegelijkertijd wilt downloaden, kunt u de download-tool gebruiken.