Menu
Breadcrumb

Rapporten

232. Syntheserapport over het Rijnmeetprogramma biologie 2012/2013

In het syntheserapport wordt een overzicht gegeven van alle resultaten van het biologische onderzoek dat in de tweede monitoringcyclus (2012/2013) voor het stroomgebiedbeheerplan heeft plaatsgevonden, en een vergelijking gemaakt met de resultaten uit de jaren 2006/2007. Hierbij...


231. Verslag van de voorzitter van de ICBR 2015

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie in de voorbije vergaderperiode.
Op 16 september 2014, een jaar nadat de ICBR in Wenen de eerste European Riverprize in ontvangst mocht nemen, heeft de...


230. Waarschuwings- en Alarmplan Rijn - meldingen uit 2014

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen met watergevaarlijke stoffen die door hun hoeveelheid en concentratie de waterkwaliteit en/of de biocenose van de Rijn nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te melden...


229. Inschatting van de verandering van de overschrijdingskans als gevolg van hoogwaterverlagende maatregelen langs de Rijn

De ICBR heeft op basis van het rapport over de “Evaluatie van de effectiviteit van maatregelen ter verlaging van de hoogwaterstanden in de Rijn” (ICBR-rapport 199, 2012) de verandering van de overschrijdingskans als gevolg van uitgevoerde dan wel geplande...


228. De visfauna in de Rijn 2012/2013

De soortensamenstelling, abundantie en leeftijdsopbouw van de visfauna weerspiegelen de grootschalige aanwezigheid van belangrijke habitatstructuren voor verschillende levensstadia en de passeerbaarheid van de wateren. Ook afvoerveranderingen (opstuwing, onttrekking, omleiding)...


227. Het macrozoöbenthos van de Rijn 2012

De soortensamenstelling en dominantieverhoudingen van het macrozoöbenthos (ongewervelde bodemdieren) zijn een indicator voor de waterkwaliteit en voor de kwantiteit en kwaliteit van de habitatstructuren in het water. Alles bij elkaar zijn er ruim vijfhonderd...


226. Benthische diatomeeën in de Rijn 2012

Diatomeeën zijn microscopisch kleine, eencellige algen. Hun grote specifieke diversiteit, brede geografische verspreiding en gevoeligheid voor de fysisch-chemische kenmerken van hun leefgebied maken van hen uitstekende bio-indicatoren. In 2012/2013 zijn er in totaal 306 soorten...


225. Macrofyten in de Rijn 2012/2013

Aquatische macrofyten (waterplanten) kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van de chemische belasting van stromende wateren, maar ze weerspiegelen ook ingrepen in het afvoerregime en de morfologische toestand van wateren. In het kader van het meetprogramma 2012/2013 zijn er...


224. Het fytoplankton in de Rijn 2012

Plankton is een verzamelnaam voor in het water zwevende, meestal microscopisch kleine organismen. Eencellige algen, het zogenaamde fytoplankton, vormen hier meestal het gros van de aquatische vegetatie. In 2012 is er in het kader van het Rijnmeetprogramma biologie onderzoek...


223. Overzichtsrapport van de ontwikkeling van het “Biotoopnetwerk Rijn” in de periode 2005-2013

Het “Biotoopnetwerk Rijn” is een van de pijlers van het ICBR-programma “Rijn 2020” voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn. Ter voorbereiding van de geplande voortgangscontrole zijn de projecten en maatregelen die sinds 2005 in het kader van het biotoopnetwerk Rijn zijn...


Download

Indien u meerdere documenten tegelijkertijd wilt downloaden, kunt u de download-tool gebruiken.