ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Maatregelen

Om de doelstellingen te halen, moeten de volgende acties worden ondernomen:

Acties voor het biotoopnetwerk en de bescherming van de natuur

 • vrij afstromende trajecten behouden
 • stromende wateren opnieuw een eigen dynamiek laten ontwikkelen
 • de structuurrijkdom van oever en bedding vergroten of toelaten dat de rivier dit zelf doet
 • oude uiterwaarden openen voor de rivier (ruimte voor de rivier)
 • de landbouw in de uiterwaarden extensiveren
 • migratiebarrières voor de rivierfauna weghalen
 • strangen en kwelbeekjes aantakken

Acties voor de hoogwatervoorzorg

 • oude uiterwaarden openen voor de rivier (ruimte voor de rivier)
 • technische retentie door de aanleg van polders
 • dijken versterken
 • hoogwaterverwachting en risicobewustzijn verbeteren

Acties voor de waterkwaliteit

 • emissies van zware metalen, stikstof en pesticides verminderen
 • emissies van geneesmiddelen en nieuwe gevaarlijke stoffen verminderen

De verschillende acties vullen elkaar aan en stuwen elkaar voort. Extensievere landbouw in de uiterwaarden is bijvoorbeeld bevorderlijk voor de natuurbescherming en de waterkwaliteit, omdat hierdoor minder nutriënten en verontreinigende stoffen terechtkomen in het grond- en het oppervlaktewater.