ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Doelstellingen

De doelstellingen van het programma “Rijn 2020” voor de bescherming van de Rijn draaien vooral om de volgende thema’s:

Ter verbetering van het ecosysteem van de Rijn dienen

  • het vroegere netwerk van voor de Rijn kenmerkende biotopen (biotoopnetwerk), de ecologische passeerbaarheid van de Rijn van het Bodenmeer tot de Noordzee en de passeerbaarheid van de zijrivieren die deel uitmaken van het trekvisprogramma te worden hersteld.

Ter verbetering van de hoogwaterveiligheid en de bescherming tegen overstromingen dienen

  • de hoogwaterschaderisico’s in de Rijnvlakte voor 2020 te worden verminderd met 25% (referentiejaar 1995);
  • extreem hoge waterstanden stroomafwaarts van het door stuwen gereguleerde gedeelte van de Duits-Franse Bovenrijn (vanaf Baden-Baden) te worden verlaagd met zo mogelijk 70 cm (referentiejaar 1995).

De waterkwaliteit moet van dien aard zijn dat

  • drinkwater kan worden gewonnen met eenvoudige, natuurlijke zuiveringsmethoden;
  • stoffen in het water noch afzonderlijk, noch in interactie nadelige effecten hebben op de levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen;
  • in de Rijn gevangen vis, schaal- en schelpdieren zonder beperking geschikt zijn voor menselijke consumptie;
  • op daarvoor geschikte locaties in de Rijn weer kan worden gezwommen;
  • baggerspecie gegarandeerd zonder schadelijke gevolgen kan worden gestort of verspreid.

Ter bescherming van het grondwater dient

  • de kwaliteit van het grondwater op het oorspronkelijke niveau te worden gebracht;
  • het evenwicht tussen onttrekking en aanvulling van grondwater te worden gewaarborgd.