ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Balans van de uitvoering van het programma “Rijn 2020” op het gebied van overstromingsrisicobeheer: Actieplan Hoogwater 1995-2020

De Rijnoeverstaten hebben het Actieplan Hoogwater (APH) in de periode 1995-2020 met succes uitgevoerd: een groot aantal van de voor 2020 geplande maatregelen is binnen het vooraf geraamde financiële kader gerealiseerd en heeft zijn werking niet gemist (zie brochure Balans APH/Rijn 2020 en tweede internationale overstromingsrisicobeheerplan Rijn). De onderstaande tabel geeft een overzicht van de finale stand van het APH.

De ICBR heeft de effectiviteit van maatregelen op de vermindering van het overstromingsrisico beoordeeld met behulp van haar instrument FloRiAn.

Actiedoelen van het APH voor het doeljaaaar 2020 ten opzichte van 1995

Resultaten van de uitvoering van het APH tot 2020 ten opzichte van het referentiejaar 1995

(1) Vermindering van de schaderisico's met 25% voor 2020

Doel bereikt

(2) Verlaging van de hoogwaterstanden - verlaging van de extreem hoge waterstanden benedenstrooms van het door stuwen gereguleerde gedeelte met zo mogelijk 70 cm voor 2020 (60 cm door waterretentie aan de Rijn en ca. 10 cm door waterretentie in het Rijnstroomgebied)

Doel deels bereikt

(3) Vergroting van het bewustzijn m.b.t. hoogwater door het vervaardigen en verspreiden van risicokaarten voor 100% van de overstromingsgebieden

Doel bereikt

(4) Verbetering van het hoogwaterwaarschuwingssysteem - op korte termijn verbetering van de hoogwaterwaarschuwingssystemen door internationale samenwerking. Verlenging van de voorspellingstermijnen met 100% voor 2005

Doel bereikt

Sinds 2015 wordt in het Overstromingsrisicobeheerplan Rijn (ORBP Rijn), conform de Europese Richtlijn over overstromingsrisico's (ROR), het overstromingsrisicobeheer aanpak van het APH consequent voortgezet. Naast technische maatregelen ter bescherming tegen overstromingen, hoogwaterretentiegebieden, rivierverruimende maatregelen en andere activiteiten die voor 2030 zullen worden uitgevoerd en het retentievolume aan de Rijn flink zullen vergroten, worden vooral maatregelen centraal geplaatst die zijn gericht op de reductie van het overstromingsrisico, zoals bijv. de verbetering van de overstromingspreventie en het hoogwaterbewustzijn, de zo vroeg mogelijke uitgave van hoogwaterverwachtingen en de snelle informatieverstrekking over hoogwaterstanden. Conform de EU-ROR wordt er in de risicoanalyse niet alleen rekening gehouden met de bescherming van de mens en de economie, maar ook met het milieu en het culturele erfgoed.

De effecten van de klimaatverandering zijn een extra uitdaging voor de toekomst, omdat ze 's winters het gevaar voor overstromingen en 's zomers het gevaar voor laagwater zouden kunnen doen toenemen.

De Rijnoeverstaten zetten hun inspanningen voort om mensen die kunnen worden getroffen door overstromingen bewust te maken van het gevaar dat uitgaat van hoogwater en hen tevens voor te bereiden op een hoogwatergebeurtenis. Het streven blijft er in het Rijnstroomgebied op gericht het overstromingsrisico in samenwerking met de vele betrokkenen en actoren verder te reduceren.