ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Balans van de uitvoering van het programma “Rijn 2020” op het gebied van overstromingsrisicobeheer (1995-2010) – Actieplan Hoogwater

De Rijnoeverstaten hebben het Actieplan Hoogwater (APH) in de periode 1995-2010 met succes uitgevoerd: een groot aantal van de voor 2010 geplande maatregelen is binnen het vooraf geraamde financiële kader gerealiseerd en heeft zijn werking niet gemist (zie ICBR-rapport 200). De onderstaande tabel geeft een overzicht van de actuele stand van zaken:

Actiedoelen van het APH voor het doeljaaaar 2020 ten opzichte van 1995

Resultaten van de uitvoering van het APH tot 2010 ten opzichte van het referentiejaar 1995

(1) Vermindering van de schaderisico's met 25% voor 2020

In 2005 is er op basis van ruwe schattingen een vermindering van de schaderisico's ten opzichte van 1995 vastgesteld. Langs niet-bedijkte Rijntrajecten benadert de reductie het gestelde doel, langs bedijkte trajecten valt de reductie duidelijk kleiner uit. In 2014 worden er nieuwe, gedetailleerdere resultaten verwacht.

(2) Verlaging van de hoogwaterstanden - verlaging van de extreem hoge waterstanden benedenstrooms van het door stuwen gereguleerde gedeelte met zo mogelijk 70 cm voor 2020 (60 cm door waterretentie aan de Rijn en ca. 10 cm door waterretentie in het Rijnstroomgebied)

De retentiemaatregelen die direct aan de Rijn zelf worden uitgevoerd, hebben het grootste effect op de verlaging van de hoogwaterstanden in de Rijn. In 2010 was er een retentievolume van circa 230 miljoen m³ beschikbaar aan de Rijn. Hiermee en met de thans geplande maatregelen kan het nagestreefde maximumdoel van 60 cm echter slechts lokaal en bij een klein aantal hoogwatergebeurtenissen worden bereikt. Alleen als er nog meer retentiegebieden worden aangelegd of gecombineerd met maatregelen ter verbetering van de afvoer zou het gestelde doel over de gehele lijn kunnen worden gehaald.

(3) Vergroting van het bewustzijn m.b.t. hoogwater door het vervaardigen en verspreiden van risicokaarten voor 100% van de overstromingsgebieden

Het doel is bereikt voor de hoofdstroom van de Rijn. De hoogwatergevaren- en hoogwaterrisicokaarten die sinds 2001 beschikbaar zijn (vgl. ICBR-Rijnatlas van 2001) hebben bijgedragen tot de bewustwording van de bevolking en zijn een uitstekend voorlichtingsinstrument. De staten hebben daarnaast ook nog veel andere bewustmakingsmaatregelen genomen. De Rijnatlas is in 2015 geactualiseerd op basis van nieuwe nationale gegevens (zie hier)

(4) Verbetering van het hoogwaterwaarschuwingssysteem - op korte termijn verbetering van de hoogwaterwaarschuwingssystemen door internationale samenwerking. Verlenging van de voorspellingstermijnen met 100% voor 2005

In 2005 waren de verwachtingstermijnen aan de Duits-Franse Bovenrijn en de Middenrijn al verlengd van 24 naar 48 uur en aan de Duitse Nederrijn van 48 naar 96 uur. Echter, bij verwachtingen met een langere termijn kan er niet worden uitgegaan van dezelfde betrouwbaarheid als bij verwachtingen met een kortere zichttijd, hoewel er de afgelopen jaren veel is gebeurd op dit gebied

In het Overstromingsrisicobeheerplan Rijn (ORBP Rijn), dat conform de Europese Richtlijn over overstromingsrisico's (ROR) moet worden afgerond voor 2015, wordt het overstromingsrisicobeheer, waarvoor in het APH al een aanpak is vastgelegd, consequent voortgezet. Naast technische maatregelen ter bescherming tegen overstromingen, hoogwaterretentiegebieden, rivierverruimende maatregelen en andere activiteiten die voor 2020 zullen worden uitgevoerd en het retentievolume aan de Rijn flink zullen vergroten, worden vooral maatregelen centraal geplaatst die zijn gericht op de reductie van het overstromingsrisico, zoals bijv. de verbetering van de overstromingspreventie en het hoogwaterbewustzijn (zie hiervoor ook de Rijnatlas 2001), de zo vroeg mogelijke uitgave van hoogwaterverwachtingen en de snelle informatieverstrekking over hoogwaterstanden. Conform de EU-ROR wordt er in de risicoanalyse niet alleen rekening gehouden met de bescherming van de mens en de economie, maar ook met het milieu en het culturele erfgoed.

De effecten van de klimaatverandering zijn een extra uitdaging voor de toekomst, omdat ze 's winters het gevaar voor overstromingen en 's zomers het gevaar voor laagwater zouden kunnen doen toenemen.

De Rijnoeverstaten zetten hun inspanningen voort om mensen die kunnen worden getroffen door overstromingen bewust te maken van het gevaar dat uitgaat van hoogwater en hen tevens voor te bereiden op een hoogwatergebeurtenis. Het streven blijft er in het Rijnstroomgebied op gericht het overstromingsrisico in samenwerking met de vele betrokkenen en actoren verder te reduceren.