ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Verbetering van de passeerbaarheid

Het doel dat de staten in het Rijnstroomgebied zich hebben gesteld is om de passeerbaarheid van de hoofdstroom van de Rijn en van bepaalde zogenaamde programmawateren stapsgewijs te herstellen tot Bazel. Om dit doel te bereiken, is er een “Masterplan trekvissen Rijn” uitgewerkt. In dit plan wordt onder meer duidelijk gemaakt dat er alleen stabiele trekvispopulaties tot ontwikkeling kunnen komen als zoveel mogelijk paai- en opgroeigebieden in het Rijnstroomgebied weer toegankelijk worden gemaakt of gerevitaliseerd. De bedoeling is om met de geplande maatregelen in totaal meer dan 1.000 ha paaigrond en opgroeihabitat te ontsluiten.

In de periode van 2000 t/m eind 2012 zijn er in totaal 481 migratieknelpunten in de programmawateren weggewerkt.

Voor het aantal te verbouwen kunstwerken is er destijds in het kader van het programma “Rijn 2020” geen doel gesteld, maar uit de figuur blijkt duidelijk dat er dankzij de uitvoering van de maatregelenprogramma’s van de Kaderrichtlijn Water schot is gekomen in de zaak.