ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Chemische toestand – er is al veel bereikt

De lozing van industrieel en huishoudelijkafvalwater was tot in de jaren tachtig de belangrijkste oorzaak van de verontreiniging van de rivieren met nutriënten en schadelijke stoffen. Door de verbetering van het zuiveringsrendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties is de vervuiling vanuit deze puntbronnen duidelijk teruggelopen.

Diffuse lozingen op het water, via de lucht of de bodem, blijven echter nog voor problemen zorgen. Het typevoorbeeld van een diffuse belasting is nitraat, een stof die vooral uit landbouwgebieden wordt uitgespoeld en via de grond en het grondwater in rivieren en meren terechtkomt. Uit onderzoek is gebleken dat het Rijnstroomgebied nog steeds te zwaar is verontreinigd met nutriënten en schadelijke stoffen. Bij de schadelijke stoffen gaat het voornamelijk om zware metalen (zoals chroom, koper, zink en nikkel), PCB’s en hexachloorbenzeen. Deze stoffen komen hoofdzakelijk uit vroegere lozingen en diffuse bronnen.