Menu
Breadcrumb

Hartelijk welkom

op de website van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Op 21 april 2018 is het World Fish Migration Day!

Op deze dag vinden er over de hele wereld tal van acties plaats onder het motto “Connecting Fish, Rivers and People”. Daarmee zal het bewustzijn worden aangescherpt voor het belang van de ecologische aaneenschakeling van rivieren voor trekvissen, zoals de zalm en de aal. Ook bezoekerscentra in het Rijnstroomgebied nemen deel aan dit evenement. De ICBR zal naar aanleiding van deze dag in het naburige stroomgebied van de Donau haar programma's voor het herstel van de passeerbaarheid van de Rijn en zijn zijrivieren presenteren. 

Water Action Day tijdens de COP23

Op 10 november 2017 heeft in het kader van de COP23 in Bonn een internationale “Water Action Day” plaatsgevonden.
Samen met tal van andere vertegenwoordigers van regeringen en internationale organisaties heeft de voorzitter van de ICBR, Martine Rohn-Brossard, hier namens de ICBR de internationale verklaring “Nature-Based Solutions for Water Management under Climate Change” ondertekend (zie foto's). Maatregelen die de waterretentie in het stroomgebied als geheel verbeteren, zoals het behouden en vergroten van overstromingsgebieden, dijkverleggingen, renatureringen, extensiveringen en de aanleg van retentiegebieden, zijn zowel bevorderlijk voor de waterecologie als voor de hoogwaterveiligheid, en reduceren de negatieve gevolgen van klimaatverandering (zie ook ICBR- Klimaatadaptatiestrategie).

Drie Rijncommissies organiseren een laagwatersymposium

Op 20 en 21 september 2017 heeft in Bazel het internationale symposium "Low flows in the Rhine catchment" (laagwater in het Rijnstroomgebied) plaatsgevonden. Het symposium is gezamenlijk georganiseerd door drie "Rijncommissies", te weten de Internationale Commissie voor de Hydrologie van het Rijngebied (CHR), de ICBR en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), met de steun van de Zwitserse Milieudienst (FOEN).

Meer informatie over het symposium en de resultaten vindt u hier.

Binnenkort hebben trekvissen in Gerstheim vrij spel

De bouwwerkzaamheden aan de nieuwe vispassage in Gerstheim op de Duits-Franse Bovenrijn vorderen gestaag (foto: EDF). Deze vismigratievoorziening zal in 2018 in gebruik worden genomen. De vispassage aan de stuw van Straatsburg is in 2016 opgeleverd, maar wordt nog op verschillende punten geoptimaliseerd. De vispassages in Straatsburg en Gerstheim zullen vissen (waaronder zalmen) via het Leopoldkanaal toegang geven tot paaihabitats in het Elz-Dreisamsysteem (in de buurt van Freiburg) op voorwaarde dat voor 2018 ook aan drie vaste drempels in de oude loop van de Rijn bij Gerstheim en Rhinau de stroomopwaartse vismigratie wordt hersteld. Verder benedenstrooms in de Rijn liggen de vispassages van Iffezheim (in gebruik sinds 2000) en Gambsheim (in gebruik sinds 2006). Uit recente cijfers blijkt dat deze voorzieningen goed worden gebruikt: dit jaar zijn er in Iffezheim al meer dan honderdvijftig stroomopwaarts trekkende zalmen geteld en in Gambsheim honderd (stand: september). Ook in de Sieg, die ter hoogte van Bonn uitmondt in de Rijn, zijn er in 2017 al ruim honderd zalmen opgetrokken.

Informatie-uitwisseling tussen de voorzitter van de ICBR en de ngo's die als waarnemer zijn erkend door de ICBR

De voorzitter van de ICBR, Martine Rohn-Brossard, en de ngo's die als waarnemer zijn erkend door de ICBR komen elk jaar bijeen voor een speciaal overleg. Dit jaar vond deze bijeenkomst op 28 september 2017 plaats in Koblenz. Het belangrijkste agendapunt was een mogelijk nieuw programma voor de werkzaamheden van de ICBR na 2020. De aanwezige ngo's waren erg te spreken over de goede samenwerking en hebben enkele onderwerpen naar voren geschoven die zij belangrijk vinden en volgens hen meer aandacht verdienen, zoals bijvoorbeeld de toekomstige omgang met microverontreinigingen, passeerbaarheid, hoogwaterveiligheid en microplastics.

Negen staten – een stroomgebied

De lidstaten van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR), d.w.z. Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en de Europese Commissie, werken nauw samen met Oostenrijk, Liechtenstein, het Waals gewest (België) en Italië om een goede ontwikkeling van de Rijn en zijn zijrivieren te waarborgen. De nadruk van de werkzaamheden ligt op de duurzame ontwikkeling van de Rijn en zijn uiterwaarden en op de goede toestand van alle wateren in het stroomgebied.

meer >>

ICBR wint prestigieuze Thiess International Riverprize

Mondiaal lof voor decennialange, grensoverschrijdende samenwerking voor de bescherming van de Rijn !

De ICBR heeft op 16 september 2014 in Canberra (Australië) the 2014 Thiess International Riverprize gewonnen. De prijs werd tijdens een gala-avond uitgereikt aan de voorzitter, de heer Gustaaf Borchardt, en de plaatsvervangend secretaris, mevr. Anne Schulte-Wülwer-Leidig.

meer >>

De geschiedenis van de ICBR

Waarom zijn de staten gaan samenwerken in de ICBR en welke stappen en gebeurtenissen waren daarbij bepalend? Inmiddels is de ICBR een wereldwijd voorbeeld op het gebied van milieu- en waterbescherming, en in die zin richtinggevend voor tal van organisaties.   Het secretariaat heeft het succesverhaal van de ICBR samengevat in een nieuwe rubriek. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op, wij zijn een en al oor.

meer >>

De Rijn en zijn stroomgebied

In het onderhavige rapport wordt geschetst welke ecologische ontwikkeling de hoofdstroom van de Rijn heeft doorgemaakt, er wordt een overzicht gegeven van de huidige chemische waterkwaliteit en geëvalueerd hoe het staat met de uitvoering van het Actieplan Hoogwater tot dusver.

meer >>

Microverontreinigingen

De afgelopen jaren zijn de Rijn en veel van zijn zijrivieren duidelijk schoner geworden doordat de emissies van schadelijke stoffen en nutriënten uit industrie en stedelijke gebieden zijn verminderd. Echter, de waterbescherming staat voor een nieuwe uitdaging: microverontreinigingen, die in de huidige rwzi's met conventionele, mechanisch-biologische zuivering veelal niet of slechts gedeeltelijk worden verwijderd uit het afvalwater en bijgevolg in het oppervlaktewater terechtkomen.

meer >>

Rapporten

246. Microverontreinigingen in het Rijnstroomgebied Balans 2017

De ICBR heeft vanaf 2008 informatie verzameld over de relevantie van verschillende microverontreinigingen in...


Rapporten

243. Gebruik van biociden ter bestrijding van legionellabacteriën in koelsystemen van energiecentrales en andere systemen voor verdampingskoeling

De ICBR heeft zich op basis van ICBR-rapport 132 (alleen beschikbaar in het Duits en het Frans) over...


Rapporten

245. Verslag van de voorzitter van de ICBR 2017

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de...


Rapporten

244. Waarschuwings- en Alarmplan Rijn -Meldingen uit 2016-

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende...


Rapporten

242. Rijnstoffenlijst 2017

De Rijnstoffenlijst, die om de drie jaar wordt geactualiseerd, bevat stoffen die in het kader van het...


Persberichten

ICBR - De Rijn in al zijn facetten

Hoe gaat het vandaag met de Rijn? Om deze vraag te beantwoorden, heeft de ICBR een nieuwe brochure uitgegeven voor het brede publiek, getiteld “De Rijn in al zijn facetten”. De ICBR wil de bevolking in het gehele, internationale stroomgebied beter vertrouwd maken met de Rijn als cruciale levensader voor mens en natuur. Het doel is om inzicht te geven in de bescherming van rivieren en water als natuurlijke hulpbron, te wijzen op de noodzaak van ecologisch aaneengeschakelde habitats voor trekvissen, die om hun levenscyclus te volbrengen intacte migratieroutes nodig hebben tussen de Rijn en de Noordzee dan wel de...


Persberichten

Internationale en nationale waterbescherming aan de Rijn “30 jaar na Sandoz” Waar staan we nu en wat moet er nog gebeuren?

Een open riool kan weer een nagenoeg schone rivier worden. Dat is de conclusie dertig jaar na de brand in de Sandozfabriek. De Rijn, die wordt gekenmerkt door een dicht industrielandschap op zijn oevers, is er dankzij zware investeringen in de milieu- en waterbescherming weer bovenop gekomen en wat dat betreft een voorbeeld geworden voor de rest van de wereld. Dit blijkt uit de grote wereldwijde belangstelling voor de Rijn: talloze groepen uit Azië, Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika komen de instellingen aan de Rijn bezoeken en van overal ter wereld worden vertegenwoordigers van de Rijn uitgenodigd voor...


Hoogwater- voorspelling

2019 - Het internationale jaar van de zalm

2019 zal op initiatief van de North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO) en de North Pacific Anadromous Fish Commission (NPAFC) worden uitgeroepen tot het internationale jaar van de zalm (IYS). Hiermee zullen burgers en beleidsmakers meer bewust worden gemaakt van het belang van de zalm, zijn behoud en duurzame gebruik. Er staan grote internationale events gepland, maar ook andere nationale dan wel regionale initiatieven of bijeenkomsten naar aanleiding van het IYS zijn uitermate welkom (zie ook http://www.nasco.int/iys.html).

Interactieve kaarten