Menu
Breadcrumb

Geactualiseerde pagina‘s

Een in Koblenz (Duitsland) gevestigd secretariaat met een internationale bezetting ondersteunt de voorzitter, de Plenaire Vergadering. (19. 04. 2017)
 
 (19. 04. 2017)
 
 (19. 04. 2017)
 
Vissen en andere organismen dienen als indicator voor de ecologische toestand. in 2004 voor het eerst sinds 1970 weer 63 vissoorten voorkwamen (19. 04. 2017)
 
In 2004 werd een uitvoerige inventarisatie van de Rijn en de wateren in zijn stroomgebied, met inbegrip van het grondwater, voltooid. (19. 04. 2017)
 
Dankzij de enthousiaste inzet van alle Rijnoeverstaten en veel visserijverenigingen konden met Zalm 2000 / Zalm 2020 de volgende successen worden geboekt: (19. 04. 2017)
 
De wateren in het Rijnstroomgebied zijn verontreinigd met verschillende stoffen. Puntlozingen, Diffuse lozingen (13. 04. 2017)
 
“Zalm 2020” maakt deel uit van het ICBR-programma “Rijn 2020” voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn en is de opvolger van het succesvolle programma “Zalm 2000“. (13. 04. 2017)
 
Dankzij de aanleg van drie vispassages in de Nederrijn/Lek en van twee vispassages in de Duits-Franse Bovenrijn is het doel “verbetering van de passeerbaarheid van de hoofdstroom” op een aantal deeltrajecten bereikt. (13. 04. 2017)
 
Bescherming van het grondwater: de sub-doelstellingen van de ICBR (13. 04. 2017)
 
Balans van het programma voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn “Rijn 2020” (2000-2005) (13. 04. 2017)
 
Het ICBR-programma “Rijn 2020” formuleert benaderingswijzen en doelstellingen die voor 2020 moeten worden bereikt voor de verbetering van het ecosysteem, het herstel van het biotoopnetwerk en de ecologische passeerbaarheid (13. 04. 2017)
 
De doelstellingen van het programma “Rijn 2020” voor de bescherming van de Rijn draaien de volgende 20 jaar vooral om de volgende thema’s: (13. 04. 2017)
 
Talrijke van het water afhankelijke beschermde gebieden in het Rijnstroomgebied dragen er samen met andere beschermingsmaatregelen toe bij dat de draagkracht van de natuurlijke huishouding van het Rijnsysteem bewaard blijft en waar nodig wordt hersteld. (13. 04. 2017)
 
De Rijnministers geven de ICBR de opdracht een gemeenschappelijke en uitgebreide strategie uit te werken ter reductie en ter voorkoming van de lozing op de Rijn en zijn zijrivieren van microverontreinigingen.  (11. 04. 2017)
 
De expertgroep “Visfauna” (EG FISH) behandelt de volgende onderwerpen: (11. 04. 2017)
 
De voorzitter van de WG B brengt in de Strategiegroep en de kleine Strategiegroep verslag uit over de stand van de uitvoering van de taken en over eventueel voorkomende problemen. (11. 04. 2017)
 
 (11. 04. 2017)
 
Veel nieuwe kleine diersoorten zijn via kanalen vanuit andere wateren naar de Rijn getrokken of met de scheepvaart hier naartoe gebracht. (11. 04. 2017)
 
Sinds 1990 wordt er om de vijf jaar een inventaris van de visstand in de Rijn tussen het Bodenmeer en de Noordzee opgemaakt in de ICBR (10. 04. 2017)
 
In de Rijn leven veel kleine dieren, zoals mosdiertjes, insecten, weekdieren, kreeften, bloedzuigers, trilhaarwormen en zoetwatersponzen. (10. 04. 2017)
 
In de talloze biotopen aan de Rijn en zijn zijrivieren leven honderden planten- en diersoorten. (10. 04. 2017)
 
Ook met het programma rond het “biotoopverbond Rijn” wordt er gestreefd naar het herstel van de ecologische passeerbaarheid. (10. 04. 2017)
 
De atlas bij het rapport “Biotoopverbond Rijn” (ICBR, 2007) bevat meer dan 40 kaarten van de relevante gebieden. (10. 04. 2017)
 
 (05. 04. 2017)
 
 (03. 04. 2017)
 
De bescherming van het grondwater is een van de doelstellingen van het programma Rijn 2020 en van de Kaderrichtlijn Water. (28. 03. 2017)
 
Bescherming van de Rijn: Elk jaar worden de verstuurde waarschuwingen, informatiemeldingen en zoekacties gecompileerd. (22. 03. 2017)
 
De meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu zijn samengevat door de ICBR en de EU als een zogenaamde prioritaire stoffen. (16. 03. 2017)
 
 (16. 03. 2017)
 
De toestand van de Rijn wordt van Zwitserland tot Nederland gemonitord. (15. 03. 2017)
 
Doelstellingen ter verbetering van de waterkwaliteit, Aanpak en maatregelen (15. 03. 2017)
 
Dankzij talrijke maatregelen en vooral dankzij het Rijnactieprogramma is de waterkwaliteit van de Rijn de voorbije 30 jaar flink verbeterd (15. 03. 2017)
 
De Rijn, zijn zijrivieren en de meren in het Rijnstroomgebied behoren tot de categorie van de oppervlaktewateren. (15. 03. 2017)
 
 (15. 03. 2017)
 
 (17. 02. 2017)
 
 (09. 02. 2017)
 
De effecten van de klimaatverandering veranderen de afvoer van de Rijn en zijn zijrivieren. Hoog- en laagwaterfases zullen zich waarschijnlijk frequenter gaan voordoen en extremer worden. (31. 01. 2017)
 
De Rijn is een van de voornaamste internationale waterwegen ter wereld en de belangrijkste scheepvaartweg van Europa. (15. 12. 2016)
 
De Rijn is de belangrijkste culturele en commerciële as van Midden-Europa. Het stroomgebied van de Rijn strekt zich uit over negen staten. (24. 10. 2016)
 
 (14. 09. 2016)
 
Het voorzitterschap van de Commissie rouleert om de drie jaar. Een keer per jaar vindt, tegelijkertijd met de bijeenkomst van het Coördineringscomité Rijn, de Plenaire Vergadering plaats. (24. 08. 2016)
 
 (24. 08. 2016)
 
 (24. 08. 2016)
 
De voorzitter van de WG S brengt in de Strategiegroep en de kleine Strategiegroep verslag uit over de stand van de uitvoering van de taken en over eventueel voorkomende problemen. (02. 08. 2016)
 
De voorzitter van de WG H brengt in de Strategiegroep en de kleine Strategiegroep verslag uit over de stand van de uitvoering van de taken en over eventueel voorkomende problemen. (02. 08. 2016)
 
De Strategiegroep bereidt de besluiten voor die worden genomen tijdens de gemeenschappelijke bijeenkomst van de Plenaire Vergadering en het Coördineringscomité Rijn en eventueel tijdens Ministerconferenties. (02. 08. 2016)
 
De EG GIS is verantwoordelijk voor de vaststelling en actualisering van de werkwijze voor gegevensuitwisseling en voor de oplossing van technische GIS-problemen of vragen in verband met het gebruik van WasserBLIcK (02. 08. 2016)
 
 (02. 08. 2016)
 
De expertgroep “Analysemethoden” (EG SANA) houdt zich bezig met de waarborging van de vergelijkbaarheid van de meetresultaten voor stoffen waarvoor geen gestandaardiseerde analysemethoden bestaan. (02. 08. 2016)
 
 (02. 08. 2016)
 
De expertgroep “Overstromingsrisico’s” (EG HIRI) houdt zich bezig met de: evaluatie van de effectiviteit van de maatregelen voor de in actiedoel 1 van het Actieplan Hoogwater (02. 08. 2016)
 
Die EG HVAL levert hiermee bijdragen aan het rapport met de resultaten van de uitvoering van het Actieplan Hoogwater in de periode 1995-2010. (02. 08. 2016)