Menu
Breadcrumb

Hartelijk welkom

op de website van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Persbericht

ICBR - De Rijn in al zijn facetten

Hoe gaat het vandaag met de Rijn? Om deze vraag te beantwoorden, heeft de ICBR een nieuwe brochure uitgegeven voor het brede publiek, getiteld “De Rijn in al zijn facetten”. De ICBR wil de bevolking in het gehele, internationale stroomgebied beter vertrouwd maken met de Rijn als cruciale levensader voor mens en natuur. Het doel is om inzicht te geven in de bescherming van rivieren en water als natuurlijke hulpbron, te wijzen op de noodzaak van ecologisch aaneengeschakelde habitats voor trekvissen, die om hun levenscyclus te volbrengen intacte migratieroutes nodig hebben tussen de Rijn en de Noordzee dan wel de Atlantische Oceaan, en aandacht te vragen voor het grote belang van uiterwaarden om hoog- en laagwater op te vangen. De ICBR verspreidt haar informatiemateriaal ook onder bezoekerscentra aan vispassages of natuurreservaten, en heeft deze centra tevens hulp aangeboden bij de vorming van een netwerk.

meer >>

Nieuwe ICBR-voorzitter per 1 januari 2017

De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) wordt vanaf 1 januari 2017 voor het eerst sinds haar 66-jarig bestaan voorgezeten door een vrouw. De Zwitserse Martine Rohn-Brossard zal het ICBR-voorzitterschap de komende drie jaar bekleden en ze volgt daarmee de Nederlander Gustaaf Borchardt op, die de ICBR in de periode 2014-2016 heeft voorgezeten.
Martine Rohn-Brossard is plaatsvervangend hoofd van de afdeling Internationale Betrekkingen van de Zwitserse Milieudienst (Bundesamt für Umwelt) in Bern en ze geeft leiding aan de sectie Europa, Handel en Ontwikkeling. Ze is van opleiding bedrijfseconoom en heeft een postuniversitaire opleiding ecologie en natuurwetenschappen gedaan. Ze zal de komende drie jaar de plenaire vergaderingen en andere bijeenkomsten van de ICBR voorzitten.
Martine Rohn-Brossard komt uit het Franstalige gedeelte van Zwitserland.
 

ICBR ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking rond water over de hele wereld

De voorzitter van de ICBR, Gustaaf Borchardt, neemt op 29 en 30 november 2016 in Ventiane, Laos deel aan een workshop over de waterdiplomatie in het stroomgebied van de Mekong om de ervaring die aan de Rijn is opgedaan in verband met het voorkomen en oplossen van conflicten te delen met leden van de Mekong River Commission. Centrale onderwerpen zullen de organisatie en invulling van de succesvolle internationale samenwerking aan de Rijn zijn. Op 23 november 2016 heeft de voorzitter ook een conferentie aan de benedenloop van de Jordaan bij de Dode Zee bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst, die was georganiseerd door de milieugroep EcoPeace, kon de ervaring van de Rijn worden gedeeld met vertegenwoordigers van Israël, Palestina en Jordanië.

ICBR ondersteunt de wereldwijde informatie-uitwisseling over grensoverschrijdende watersamenwerking

De voorzitter van de ICBR, Gustaaf Borchardt, zal samen met de leider van de Duitse delegatie in de ICBR, Heide Jekel, een workshop rond “de uitwisseling van informatie over grensoverschrijdende watersamenwerking en regionale waterdiplomatie” bijwonen die van 31 oktober tot 1 november 2016 plaatsvindt in Teheran, Iran. Hier zullen ervaringen die aan de Rijn en andere grote Europese rivieren zijn opgedaan worden gedeeld met de aanwezigen.  Aan de hand van voorbeelden zal er worden aangetoond hoe uiteenlopende gebruikersbelangen met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht en hoe eventuele waterconflicten consensueel kunnen worden opgelost.

In mei en september 2016 hebben er in het kader van de CCICED (China Council for International Cooperation on Environment and Development = China Raad voor Internationale Samenwerking op het gebied van Milieu en Ontwikkeling) twee ministeriële workshops plaatsgevonden in Brussel en Peking. Daarbij heeft de voorzitter van de ICBR verslag uitgebracht over de ervaring die de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn sinds haar oprichting in 1950 heeft verzameld. Bijzonder veel belangstelling was er voor de stapsgewijze benadering, die inhoudt dat eerst de waterkwaliteit is verbeterd en daarna de stap is gezet naar ecologische en waterkwantiteitskwesties. De ICBR was wat dit betreft een voorloper in het integrale waterbeheer en heeft een voortrekkersrol gespeeld voor tal van Europese waterrichtlijnen. Andere punten waarover informatie is uitgewisseld, waren de organisatie en invulling van de samenwerking in de ICBR.

Toespraak ICBR: Opening van “waterkrachtcentrale K”

Toespraak van de ICBR bij de opening van “waterkrachtcentrale K” van EDF in Kembs (20 oktober 2016)

De voorzitter van de ICBR, Gustaaf Borchardt, heeft zich tijdens de feestelijke inwijding van de nieuwe “waterkrachtcentrale K” van EDF op 20 oktober 2016 in Kembs lovend uitgelaten over de vele ecologische verbeteringen in de oude loop van de Rijn. Daarbij gaat het meer bepaald om de duidelijke verhoging van de restwaterafvoer naar de oude loop van de Rijn (waarmee in 2010 al is gestart), de nieuwe vispassage voor de stroomopwaartse vismigratie naar het Elzaskanaal, beschermingsvoorzieningen voor de stroomafwaartse vismigratie naar een oude strang en de oude loop van de Rijn, de natuurlijke herinrichting van een 100 ha groot uiterwaardgebied op het eiland in de Rijn en het gedeeltelijke herstel van natuurlijk transport van bodemmateriaal.

Hij wees in dit verband ook op het algemene belang van de vispasseerbaarheid van de Rijn, van de monding tot Bazel. Hierbij noemde hij de stuwen in Iffezheim, Gambsheim en Straatsburg, waar respectievelijk in 2000, 2006 en mei 2016 een vispassage in gebruik is genomen. In Gerstheim wordt er nog gebouwd aan een vispassage, die in 2018 operationeel zal zijn. De ICBR zoekt op dit moment naar technische mogelijkheden om ook aan de andere waterkrachtcentrales op de Duits-Franse Bovenrijn in Rhinau, Marckolsheim en Vogelgrün ecologisch duurzame vispassages aan te leggen. Met het actuele voorstel van EDF om op dit traject een vangst-en-transportsysteem toe te passen, waarbij vissen met een schip worden vervoerd, stemmen niet alle staten in het Rijnstroomgebied in. Dat heeft de voorzitter van de ICBR in zijn toespraak in Kembs duidelijk gemaakt aan EDF. Tijdens meerdere Rijnministerconferenties is al onderstreept dat zalmen de rivier waar ze zelf uit het ei zijn gekropen uit eigen kracht weer moeten kunnen bereiken om zich voort te planten.

Persconferentie op 13 oktober 2016 in Koblenz

 Internationale en nationale waterbescherming aan de Rijn
 “30 jaar na Sandoz”
Waar staan we nu en wat moet er nog gebeuren?

Een open riool kan weer een nagenoeg schone rivier worden. Dat is de conclusie dertig jaar na de brand in de Sandozfabriek. De Rijn, die wordt gekenmerkt door een dicht industrielandschap op zijn oevers, is er dankzij zware investeringen in de milieu- en waterbescherming weer bovenop gekomen en wat dat betreft een voorbeeld geworden voor de rest van de wereld. Dit blijkt uit de grote wereldwijde belangstelling voor de Rijn: talloze groepen uit Azië, Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika komen de instellingen aan de Rijn bezoeken en van overal ter wereld worden vertegenwoordigers van de Rijn uitgenodigd voor milieucongressen.

meer >>

Achtergrondinformatie

ICBR ontwikkelt instrument voor de evaluatie van de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie

De ICBR heeft een nieuw instrument ontwikkeld om de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie aan de Rijn kwantitatief te evalueren. De berekeningen die met dit instrument zijn uitgevoerd, laten zien dat het met de maatregelen die tot dusver al zijn uitgevoerd of die voor 2020 zijn voorgenomen zal lukken om het ambitieuze doel van het Actieplan Hoogwater te halen. Dit doel is in 1998 gesteld en houdt in dat de overstromingsrisico's in de periode 1995-2020 met 25% worden verlaagd. Het instrument kan ook voor andere riviercommissies interessant zijn om te gebruiken. De ICBR stelt het nieuwe instrument inclusief de eraan ten grondslag liggende methode op verzoek graag beschikbaar aan andere staten, overheden of wetenschappelijke instellingen.

meer >>

Negen staten – een stroomgebied

De lidstaten van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR), d.w.z. Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en de Europese Commissie, werken nauw samen met Oostenrijk, Liechtenstein, het Waals gewest (België) en Italië om een goede ontwikkeling van de Rijn en zijn zijrivieren te waarborgen. De nadruk van de werkzaamheden ligt op de duurzame ontwikkeling van de Rijn en zijn uiterwaarden en op de goede toestand van alle wateren in het stroomgebied.

meer >>

Nieuw: Klimaatadaptatiestrategie

ICBR publiceert klimaatadaptatiestrategie voor het Rijnstroomgebied

ICBR wint prestigieuze Thiess International Riverprize

Mondiaal lof voor decennialange, grensoverschrijdende samenwerking voor de bescherming van de Rijn !

De ICBR heeft op 16 september 2014 in Canberra (Australië) the 2014 Thiess International Riverprize gewonnen. De prijs werd tijdens een gala-avond uitgereikt aan de voorzitter, de heer Gustaaf Borchardt, en de plaatsvervangend secretaris, mevr. Anne Schulte-Wülwer-Leidig.

meer >>

De geschiedenis van de ICBR

Waarom zijn de staten gaan samenwerken in de ICBR en welke stappen en gebeurtenissen waren daarbij bepalend? Inmiddels is de ICBR een wereldwijd voorbeeld op het gebied van milieu- en waterbescherming, en in die zin richtinggevend voor tal van organisaties.   Het secretariaat heeft het succesverhaal van de ICBR samengevat in een nieuwe rubriek. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op, wij zijn een en al oor.

meer >>

De Rijn en zijn stroomgebied

In het onderhavige rapport wordt geschetst welke ecologische ontwikkeling de hoofdstroom van de Rijn heeft doorgemaakt, er wordt een overzicht gegeven van de huidige chemische waterkwaliteit en geëvalueerd hoe het staat met de uitvoering van het Actieplan Hoogwater tot dusver.

meer >>

Microverontreinigingen

De afgelopen jaren zijn de Rijn en veel van zijn zijrivieren duidelijk schoner geworden doordat de emissies van schadelijke stoffen en nutriënten uit industrie en stedelijke gebieden zijn verminderd. Echter, de waterbescherming staat voor een nieuwe uitdaging: microverontreinigingen, die in de huidige rwzi's met conventionele, mechanisch-biologische zuivering veelal niet of slechts gedeeltelijk worden verwijderd uit het afvalwater en bijgevolg in het oppervlaktewater terechtkomen.

meer >>

28.06.2017
Rapporten

244. Waarschuwings- en Alarmplan Rijn -Meldingen uit 2016-

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen...


28.06.2017
Rapporten

242. Rijnstoffenlijst 2017

De Rijnstoffenlijst, die om de drie jaar wordt geactualiseerd, bevat stoffen die in het kader van het Rijnmeetprogramma...


28.06.2017
Rapporten

241. Rijnmeetprogramma biologie 2018/2019

In het Rijnmeetprogramma biologie 2018/2019 wordt de gemeenschappelijke monitoring van de biologische...


09.12.2016
Rapporten

240. Strategie ter voorkoming en vermindering van microverontreinigingen uit diffuse bronnen aan de hand van de voorbeeldgroep gewasbeschermingsmiddelen

Tijdens de veertiende Rijnministersconferentie op 18 oktober 2007 heeft de ICBR onder andere de opdracht gekregen om...


24.11.2016
Rapporten

239. Rapport over de beoordeling en de ontwikkeling van de kwaliteit van het Rijnwater in de periode 2013-2014

In ICBR-rapport 220 zijn de verschillende internationale systemen die tot dusver in het Rijnstroomgebied worden...


23.06.2017
Persberichten

ICBR - De Rijn in al zijn facetten

Hoe gaat het vandaag met de Rijn? Om deze vraag te beantwoorden, heeft de ICBR een nieuwe brochure uitgegeven voor het brede publiek, getiteld “De Rijn in al zijn facetten”. De ICBR wil de bevolking in het gehele, internationale stroomgebied beter vertrouwd maken met de Rijn als cruciale levensader voor mens en natuur. Het doel is om inzicht te geven in de bescherming van rivieren en water als natuurlijke hulpbron, te wijzen op de noodzaak van ecologisch aaneengeschakelde habitats voor trekvissen, die om hun levenscyclus te volbrengen intacte migratieroutes nodig hebben tussen de Rijn en de Noordzee dan wel de Atlantische Oceaan, en aandacht te vragen voor het...


11.10.2016
Persberichten

Internationale en nationale waterbescherming aan de Rijn “30 jaar na Sandoz” Waar staan we nu en wat moet er nog gebeuren?

Een open riool kan weer een nagenoeg schone rivier worden. Dat is de conclusie dertig jaar na de brand in de Sandozfabriek. De Rijn, die wordt gekenmerkt door een dicht industrielandschap op zijn oevers, is er dankzij zware investeringen in de milieu- en waterbescherming weer bovenop gekomen en wat dat betreft een voorbeeld geworden voor de rest van de wereld. Dit blijkt uit de grote wereldwijde belangstelling voor de Rijn: talloze groepen uit Azië, Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika komen de instellingen aan de Rijn bezoeken en van overal ter wereld worden vertegenwoordigers van de Rijn uitgenodigd voor milieucongressen. Koblenz, 13 oktober 2016De...


ICBR Workplace

(Beveiligde omgeving, alleen voor ICBR-gedelegeerden)

Geactualiseerde pagina‘s

(21. 08. 2017) Home
(18. 08. 2017) Laagwater
Verdere >>
De Rijn in al zijn facetten
De Rijn in zakformaat

Interactieve kaarten

kaarten, sedimentmanagement, hoogwater, beheerplan, beschermde gebieden, drinkwater, waterlichaam, oppervlaktewater, groundwater,  toestand- en trendmonitoring, meetnet, chemische toestand, ecologische toestand, ecologisch potentieel, trekvissen
interactieve kaarten
Kaart met links naar alle hoogwaterwaarschuwingsstations
Kaart met links naar alle hoogwaterwaarschuwings- stations