Menu
Breadcrumb

Hartelijk welkom

op de website van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Persconferentie op 13 oktober 2016 in Koblenz

 Internationale en nationale waterbescherming aan de Rijn
 “30 jaar na Sandoz”
Waar staan we nu en wat moet er nog gebeuren?

Een open riool kan weer een nagenoeg schone rivier worden. Dat is de conclusie dertig jaar na de brand in de Sandozfabriek. De Rijn, die wordt gekenmerkt door een dicht industrielandschap op zijn oevers, is er dankzij zware investeringen in de milieu- en waterbescherming weer bovenop gekomen en wat dat betreft een voorbeeld geworden voor de rest van de wereld. Dit blijkt uit de grote wereldwijde belangstelling voor de Rijn: talloze groepen uit Azië, Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika komen de instellingen aan de Rijn bezoeken en van overal ter wereld worden vertegenwoordigers van de Rijn uitgenodigd voor milieucongressen.

meer >>

Achtergrondinformatie

ICBR ontwikkelt instrument voor de evaluatie van de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie

De ICBR heeft een nieuw instrument ontwikkeld om de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie aan de Rijn kwantitatief te evalueren. De berekeningen die met dit instrument zijn uitgevoerd, laten zien dat het met de maatregelen die tot dusver al zijn uitgevoerd of die voor 2020 zijn voorgenomen zal lukken om het ambitieuze doel van het Actieplan Hoogwater te halen. Dit doel is in 1998 gesteld en houdt in dat de overstromingsrisico's in de periode 1995-2020 met 25% worden verlaagd. Het instrument kan ook voor andere riviercommissies interessant zijn om te gebruiken. De ICBR stelt het nieuwe instrument inclusief de eraan ten grondslag liggende methode op verzoek graag beschikbaar aan andere staten, overheden of wetenschappelijke instellingen.

meer >>

Workshop over stroomafwaartse vismigratie

Op 6 en 7 oktober 2016 vindt in Roermond (Nederland) een internationale workshop over stroomafwaartse vismigratie plaats.
Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan bod komen: innovatieve oplossingen voor schermen en bypasses, visgeleidingssystemen, onderhoud van waterkrachtcentrales, vermindering van vissterfte als gevolg van turbines, beleid en wetgeving inzake waterkrachtcentrales, verspreiding van kennis, technieken voor telemetrische monitoring en effectiviteitscriteria voor maatregelen.

ICBR bij de opening van de World Fish Migration Day 2016 in Washington

Op 21 mei 2016 vindt de tweede internationale dag van de vismigratie plaats om aandacht te vragen voor de ecologische passeerbaarheid van rivieren voor trekvissen. Er doen 1.500 organisaties mee met ruim 400 events die zalm en co. in de schijnwerpers zetten. Ook de ICBR laat zich niet onbetuigd! De voorzitter van de ICBR, Gustaaf Borchardt, zal op 20 mei 2016 samen met andere vooraanstaande gasten in Washington het startschot geven voor de World Fish Migration Day 2016. Hij zal stilstaan bij de successen die zijn geboekt bij de herintroductie van de zalm in de Rijn en wijzen op een belangrijke mijlpaal in dit proces. Op 19 mei 2016 wordt namelijk de derde vispassage in de Duits-Franse Bovenrijn, meer bepaald in Straatsburg, officieel ingewijd.

Negen staten – een stroomgebied

De lidstaten van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR), d.w.z. Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en de Europese Commissie, werken nauw samen met Oostenrijk, Liechtenstein, het Waals gewest (België) en Italië om een goede ontwikkeling van de Rijn en zijn zijrivieren te waarborgen. De nadruk van de werkzaamheden ligt op de duurzame ontwikkeling van de Rijn en zijn uiterwaarden en op de goede toestand van alle wateren in het stroomgebied.

meer >>

Nieuw: Klimaatadaptatiestrategie

ICBR publiceert klimaatadaptatiestrategie voor het Rijnstroomgebied

2015 recordjaar voor de zalm: meer dan 150 stroomopwaarts trekkende exemplaren geteld in Iffezheim - vismigratie tot Zwitserland blijft belangrijk voor de ICBR

De trekvissen in de Rijn maken een bemoedigende ontwikkeling door. Dit blijkt uit de tellingen in de vispassage van Iffezheim, die eind 2013 is heropend: tussen januari en begin juni 2015 zijn er al ruim honderdvijftig zalmen, dertig elften en honderdtwintig zeeprikken geregistreerd in het controlestation. Dit is veel meer dan in voorgaande jaren. Deze resultaten zijn een extra motivatie om de volledige Duits-Franse Bovenrijn vispasseerbaar te maken, en ondersteunen Frankrijk in haar wens om naast de stuwen in Straatsburg (waar binnenkort een vispassage in gebruik wordt genomen) en Gerstheim (de bouwwerkzaamheden voor de vispassage beginnen weldra) ook de stuwen in Rhinau, Marckolsheim en Vogelgrün uit te rusten met vismigratievoorzieningen. In dit verband zal de ICBR nu een speciale projectgroep instellen.

meer >>

ICBR wint prestigieuze Thiess International Riverprize

Mondiaal lof voor decennialange, grensoverschrijdende samenwerking voor de bescherming van de Rijn !

De ICBR heeft op 16 september 2014 in Canberra (Australië) the 2014 Thiess International Riverprize gewonnen. De prijs werd tijdens een gala-avond uitgereikt aan de voorzitter, de heer Gustaaf Borchardt, en de plaatsvervangend secretaris, mevr. Anne Schulte-Wülwer-Leidig.

meer >>

De geschiedenis van de ICBR

Waarom zijn de staten gaan samenwerken in de ICBR en welke stappen en gebeurtenissen waren daarbij bepalend? Inmiddels is de ICBR een wereldwijd voorbeeld op het gebied van milieu- en waterbescherming, en in die zin richtinggevend voor tal van organisaties.   Het secretariaat heeft het succesverhaal van de ICBR samengevat in een nieuwe rubriek. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op, wij zijn een en al oor.

meer >>

De Rijn en zijn stroomgebied

In het onderhavige rapport wordt geschetst welke ecologische ontwikkeling de hoofdstroom van de Rijn heeft doorgemaakt, er wordt een overzicht gegeven van de huidige chemische waterkwaliteit en geëvalueerd hoe het staat met de uitvoering van het Actieplan Hoogwater tot dusver.

meer >>

Microverontreinigingen

De afgelopen jaren zijn de Rijn en veel van zijn zijrivieren duidelijk schoner geworden doordat de emissies van schadelijke stoffen en nutriënten uit industrie en stedelijke gebieden zijn verminderd. Echter, de waterbescherming staat voor een nieuwe uitdaging: microverontreinigingen, die in de huidige rwzi's met conventionele, mechanisch-biologische zuivering veelal niet of slechts gedeeltelijk worden verwijderd uit het afvalwater en bijgevolg in het oppervlaktewater terechtkomen.

meer >>

04.08.2015
Rapporten

231. Verslag van de voorzitter van de ICBR 2015

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie...


15.07.2015
Rapporten

230. Waarschuwings- en Alarmplan Rijn - meldingen uit 2014

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen...


15.07.2015
Rapporten

229. Inschatting van de verandering van de overschrijdingskans als gevolg van hoogwaterverlagende maatregelen langs de Rijn

De ICBR heeft op basis van het rapport over de “Evaluatie van de effectiviteit van maatregelen ter verlaging van de...


15.07.2015
Rapporten

228. De visfauna in de Rijn 2012/2013

De soortensamenstelling, abundantie en leeftijdsopbouw van de visfauna weerspiegelen de grootschalige aanwezigheid van...


14.07.2015
Rapporten

227. Het macrozoöbenthos van de Rijn 2012

De soortensamenstelling en dominantieverhoudingen van het macrozoöbenthos (ongewervelde bodemdieren) zijn een indicator...


11.10.2016

Internationale en nationale waterbescherming aan de Rijn “30 jaar na Sandoz” Waar staan we nu en wat moet er nog gebeuren?

Een open riool kan weer een nagenoeg schone rivier worden. Dat is de conclusie dertig jaar na de brand in de Sandozfabriek. De Rijn, die wordt gekenmerkt door een dicht industrielandschap op zijn oevers, is er dankzij zware investeringen in de milieu- en waterbescherming weer bovenop gekomen en wat dat betreft een voorbeeld geworden voor de rest van de wereld. Dit blijkt uit de grote wereldwijde belangstelling voor de Rijn: talloze groepen uit Azië, Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika komen de instellingen aan de Rijn bezoeken en van overal ter wereld worden vertegenwoordigers van de Rijn uitgenodigd voor milieucongressen. Koblenz, 13 oktober 2016De...


07.07.2016

ICBR ontwikkelt instrument voor de evaluatie van de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie

De ICBR heeft een nieuw instrument ontwikkeld om de effectiviteit van maatregelen voor overstromingspreventie aan de Rijn kwantitatief te evalueren. De berekeningen die met dit instrument zijn uitgevoerd, laten zien dat het met de maatregelen die tot dusver al zijn uitgevoerd of die voor 2020 zijn voorgenomen zal lukken om het ambitieuze doel van het Actieplan Hoogwater te halen. Dit doel is in 1998 gesteld en houdt in dat de overstromingsrisico's in de periode 1995-2020 met 25% worden verlaagd. Het instrument kan ook voor andere riviercommissies interessant zijn om te gebruiken. De ICBR stelt het nieuwe instrument inclusief de eraan ten grondslag liggende...


ICBR Workplace

(Beveiligde omgeving, alleen voor ICBR-gedelegeerden)

Interactieve kaarten

kaarten, sedimentmanagement, hoogwater, beheerplan, beschermde gebieden, drinkwater, waterlichaam, oppervlaktewater, groundwater,  toestand- en trendmonitoring, meetnet, chemische toestand, ecologische toestand, ecologisch potentieel, trekvissen
interactieve kaarten
Kaart met links naar alle hoogwaterwaarschuwingsstations
Kaart met links naar alle hoogwaterwaarschuwings- stations