Foto: ICBR

Inspraak

De Europese Kaderrichtlijn Water is gericht op het bereiken van de goede toestand in de wateren. De goede toestand heeft niet alleen betrekking op de verontreiniging met schadelijke stoffen, maar vooral op de gesteldheid van de aquatische fauna en flora.

Om de goede toestand – indien mogelijk – in 2015 te bereiken, voeren de staten in het stroomgebied van de Rijn maatregelen- en monitoringsprogramma´s uit. Daarbij werken de staten, zo nodig, grensoverschrijdend samen.

In de richtlijn neemt de deelname van het publiek, d.w.z. het betrekken van alle burgers in het Rijnstroomgebied bij de implementatie, een belangrijke plaats in.

Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de inspraakrondes in het Rijnstroomgebied waaraan u kunt deelnemen.

Informatie over de activiteiten in alle betrokken staten c.q. deelstaten/regio´s vindt u hier:

 

Vergroten / verkleinen

AAAAA
 

 

De Europese Commissie biedt links aan naar rapportages van alle EU-lidstaten en stroomgebiedsconventies m.b.t. de implementatie van de Kaderrichtlijn Water en heeft hieromtrent in 2012 een Europees rapport gepresenteerd.